פעילות למען צדק חלוקתי במגזר העירוני


ביטול החלטה 1370 שעניינה המשך הרפורמה במקרקעי ישראל והמשך טיפול לאחר ביטולה

האגודה לצדק חלוקתי הצליחה לבטל את החלטה 1370 שעניינה המשך הרפורמה במקרקעי ישראל וזאת בשל ההטבות העצומות שהוענקו לאוכלוסייה חזקה במגזר העירוני

רקע:

האגודה לצדק חלוקתי הגישה בשנת 2014 עתירה נגד החלטת מועצה 1370 שעניינה הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל, באמצעות עו"ד רויטל ברילנשטיין (בג"ץ 6292/14 האגודה לצדק חלוקתי נגד מועצת מקרקעי ישראל ואח').

האגודה טענה שההחלטה מעניקה הטבה כלכלית בלתי סבירה, שאינה עומדת בעקרונות השוויון והצדק החלוקתי, לאוכלוסיה החזקה ביותר בחברה הישראלית. בנוסף, טענה האגודה כי ההחלטה התקבלה בפזיזות, ללא נתונים עובדתיים, בהסתמך על הערכות שגויות וללא חוות דעת כלכלית.

לאחר הגשת העתירה הורה משרד המשפטים לרמ"י לעצור חלק מהרפורמה במקרקעי ישראל. ביום 4.11.2015 התקיים דיון בעתירה ובית המשפט העליון הורה לרמ"י לחשוף נתונים ולקיים דיון חוזר במועצת מקרקעי ישראל אודות ההחלטה. בהמשך להחלטת בית המשפט, הוכנה חוות דעת כלכלית.


חוות הדעת הכלכלית לימדה כי בעת קבלת החלטה 1370 הוצגו בפני חברי המועצה נתונים כוזבים וכי מדובר בהטבה בשווי מיליארד שקלים שאין כל הצדקה להעניקה לאוכלוסייה החזקה ביותר בחברה הישראלית.

הניתוח שהוצג בפני חברי המועצה טרם קבלת ההחלטה הציג הפסד הכנסה של כ- 30 מיליון ₪ במגזר הכפרי וכן כ-40 מיליון ₪ במגזר העירוני. ואולם, חוות הדעת הכלכלית מוכיחה שהמצב שונה בתכלית. בהתאם לתוצאות חוות הדעת הכלכלית שמוגשת למועצה: "אובדן ההכנסה הינו כ- 690 מיליון ₪ במגזר הכפרי וכ- 2 מיליארד ₪ במגזר העירוני ומסתכם לאובדן הכנסה כולל של כ- 2.7 מיליארד ₪." שווי ההטבה במגזר הכפרי בלבד עולה על 1.1 מיליארד ₪.


כתוצאה מעתירת האגודה לצדק חלוקתי ומפניה לשר האוצר משה כחלון, הוחלט בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 05.09.2016 לבטל את החלטה 1370 ולעצור את ההטבות שהוענקו במסגרתה.

בהתאם להחלטת המועצה, בוטלו ההטבות ביחס לעסקאות בינוי בפועל ויישובי עולים; בוטל הפטור מתשלום דמי הקניית הבעלות בתעסוקה ועוד.

כתוצאה מפניית האגודה לצדק חלוקתי לרשות מקרקעי ישראל, נמנע המשך יישומה השגוי של החלטה 1370 שבוטלה

להרחבה אודות המאבק הציבורי והמשפטי בעניין, לחצו כאן.

נוכח ביטול ההחלטה, ברי כי אין עוד אפשרות לקבל החלטות הנהלה מכוח החלטה זו. אולם, בניגוד מוחלט להחלטת המועצה ולפסק דינו של בג"ץ, המשיכה לכאורה ועדת הפטור ברשות מקרקעי ישראל לפעול על פי החלטה 1370 וליישם את הרפורמה. עיון באתר רשות מקרקעי ישראל מלמד כי לאחר ביטול הרפורמה, התקבלו מספר החלטות המבקשות ליישם את החלטה 1370. להלן כמה מהן:

· החלטת ועדת הפטור 1901 מיום 11.12.16, המאשרת הקניית בעלות בסביון בתמורה, בהתאם להחלטה 1370, במקרקעין ששווים מוערך ב- 14,500,000 ₪;

· החלטת ועדת הפטור 1899 מיום 11.12.16, המאשרת הקניית בעלות בסביון בתמורה, בהתאם להחלטה 1370, במקרקעין ששווים מוערך ב- 19,621,000 ₪.

בהתאם לכך, ביום 02.01.17 פנתה האגודה במכתב למחלקת הייעוץ המשפטי ברשות מקרקעי ישראל ולחברי ועדת הביקורת, במסגרתו קראה לרשות לבטל לאלתר את החלטות ועדת הפטור בהסתמך על החלטה 1370, אשר בוטלה. יצוין כי השתלשלות העניינים מעלה חשש להתנהלות בניגוד לדין ובניגוד לעקרונות הצדק החלוקתי, עליהם אמונה רשות מקרקעי ישראל. במכתב הוזכרו עסקאות נוספות בהם רשות מקרקעי ישראל פועלת באופן סותר להחלטתה, ובאופן הסותר את פסיקת בג"ץ. לבסוף, התבקשה רשות מקרקעי ישראל להפסיק ליישם את החלטה 1370, נוכח ביטולה.

בתאריך ה- 09.01.17 השיבה רשות מקרקעי ישראל למכתבה של האגודה לצדק חלוקתי. במכתב טענה רשות מקרקעי ישראל כי מאחר שהחלטה 1370 בוטלה, הרשות פועלת על פי ההחלטה הקודמת: החלטה 1185. לטענת הרשות, העסקאות אשר בוצעו בהתאם להחלטה 1370, אף על פי שבוטלה, הן טעות. בנוסף, הרשות הציגה את הטעות בפני הגורמים הרלוונטיים, ומנחה אותם לפעול על פי החלטה 1185. רשות מקרקעי ישראל הודיעה כי מאחר שהיא מחויבת לפסיקת בג"צ, היא פועלת על פי ההחלטה הקודמת (החלטה 1185) הלכה למעשה, וכי העסקאות שהוצגו בידי האגודה לצדק חלוקתי, הנן טעות של רשות מקרקעי ישראל.

מכיוון שההחלטות עדיין מוצגות באתר כאילו הן מיושמות בהתאם להחלטה 1370 מתכוונת האגודה לפנות שוב, על מנת לוודא שאכן ההחלטות אינן מיושמות בפועל, כפי שהצהירה הרשות.

האגודה לצדק חלוקתי פנתה למבקר המדינה בדרישה לבחון את הליך קבלת ההחלטות ברשות מקרקעי ישראל. ביום 13.12.2016 שלחה האגודה לצדק חלוקתי מכתב לנציגי מבקר המדינה, שכותרתו "אופן קבלת החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1370 "המשך הרפורמה במקרקעי ישראל" ויישומה כשנתיים, עד לביטולה בעקבות חשיפת נתונים כלכליים".

במסגרת המכתב ביקשה האגודה מנציגי המבקר לבחון את התנהלות הרשות בהליך קבלת החלטת מועצה 1370, נוכח שורת מחדלים שפורטו במכתב וכן נידונו בדיווח הקודם. האגודה לצדק חלוקתי ביקשה את המבקר להביע עמדתו ביחס להתנהלות רשות מקרקעי ישראל, כמו גם בנוגע לחשיבות הכנת והפצת תשתית עובדתית הולמת ומבוססת – ובפרט, כזו הכוללת חוות דעת כלכלית – עובר לקבלת החלטות במועצת מקרקעי ישראל.

האגודה הדגישה במכתב כי החלטה 1370 מהווה דוגמה קלאסית לחשיבותה המכרעת של תשתית עובדתית מבוססת ככלי הכרחי לקבלת החלטות ברשות המנהלית בכלל, ולחשיבות הצגתם של נתונים כלכליים מהימנים בפני חברי מועצת מקרקעי ישראל טרם קבלת החלטות העוסקות במשאב הציבורי יקר-הערך – המקרקעין, בפרט.

בהמשך לאמור, ביום 21.2.2017, נפגשו נציגי האגודה לצדק חלוקתי עם נציגי מבקר המדינה. בפגישה פירטנו בפני נציגי משרד המבקר את הכשלים שנפלו בהליך קבלת החלטה 1370, וכן את הבעיות השיטתיות המאפיינות את הליך קבלת ההחלטות במועצת מקרקעי ישראל. בין היתר, נידונו העדרה של תשתית עובדתית הולמת בעת קבלת החלטות במועצה, העדר השקיפות והנגישות להצעות ההחלטה, להחלטות עצמן ולפרוטוקולי הדיון במועצה וכן החשש מניגודי עניינים ומשחיתות של ממש בקבלת ההחלטות, בהעדר נציגי ציבור או ארגונים המעורבים ומפקחים על הליכי קבלת ההחלטות.

האגודה לצדק חלוקתי ממתינה לעיבוד הממצאים במשרד המבקר ולמסקנות שיופקו, אם וכאשר, בעקבות בחינת ההתנהלות.

כמו כן, מועצת מקרקעי ישראל מעלה נושא זה בישיבותיה מעת לעת והאגודה לצדק חלוקתי שולחת תגובות ומוודא שהתשלומים אינם חורגים מהתשלומים שנקבעו בהחלטה 1185. לאחר ישיבות המועצה האגודה עוברת על הפרוטוקולים בכדי לראות את השיקולים לכל שינוי מוצע ומוודא שהערותיה נלקחות בחשבון במסגרת הדיון.

הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;