שקיפות


מטרת הפרויקט - החלת חובת פרסום על החלטות של הרשות, החלת חובת פרסום על פרוטוקולים של דיוני מועצת מקרקעי ישראל וחיוב מועצת מקרקעי ישראל ושר האוצר לקבל החלטות רק לאחר ששווי ההטבות שמוענקות בהן, הוערכו ע"י חוות דעת כלכלית. הנגשה מהותית של החלטות מועצת מקרקעי ישראל באמצעות פישוט משמעותי של ההחלטות המפורסמות לציבור הרחב, המחייבות כיום מומחיות משפטית של ממש לצורך הבנתן.

תיאור הפעילות - האגודה מצאה כי רוב ההליכים של קבלת ההחלטות ברשות מקרקעי ישראל אינם שקופים וגלויים לציבור, דבר העלול להוביל להפליה, משוא פנים ושחיתות. לדוגמא, נכון לשנת 2007 (מועד הבדיקה של האגודה) פורסמו רק 62 מתוך 2,100 החלטות שהתקבלו ע"י הנהלת הרשות. לאחר עשרות פניות לרשות מקרקעי ישראל ולממונה על חופש המידע, פגישות עם שר השיכון דאז, מר אריאל אטיאס, ועם מקבלי החלטות ושיתוף פעולה עם התנועה לחופש המידע - הצליחה האגודה לחשוף חלק קטן מההחלטות שהתקבלו. עיון בהחלטות אלה, אשר הושגו לאחר מאמצים רבים, לימד כי מדובר בהחלטות חשובות, שלא פעם מעניקות הטבות לבעלי הון ולמגזרים מסוימים באוכלוסייה; החלטות הקובעות את מערך הזכויות בקרקעות, והנוגעות לחלקים נרחבים בציבור, ושאין כל ספק שחובת הפרסום אמורה הייתה לחול עליהן.

הישגי האגודה בפרויקט: לאחרונה השיגה האגודה מספר הישגים משמעותיים בהקשר זה, כמפורט להלן.

ראשית, חיוב מועצת מקרקעי ישראל להציג נתונים כלכליים מדויקים בנוגע להחלטה 1370 במסגרת "עתירת הרפורמה" מטעם האגודה לצדק חלוקתי. הנתונים שהוצגו העלו כי שיעור ההטבה למגזרים השונים המגולם בהחלטה 1370 עולה משמעותית על הערכתה הראשונית של הרשות. חשיפת נתונים אלו הובילה לביטול החלטה 1370 על ידי שר האוצר, מר משה כחלון – מהלך מרכזי בחשיבותו, אשר חסך מיליארדי ₪ למשלם המיסים, ואף היווה בסיס לדיון בוועדת הכנסת, כמפורט בהרחבה בדיווח הקודם.

שנית, מועצת מקרקעי ישראל החלה לפרסם פרוטוקולים של דיוניה. בדיון בוועדת השקיפות בכנסת מיום 9.12.15 הצהירו נציגי מועצת מקרקעי ישראל, בין היתר, לאחר דבריהם של עו"ד רויטל ברלינשטיין ועו"ד מאיר ירום מהאגודה לצדק חלוקתי בנוגע להעדר השקיפות בהתנהלות המועצה, על כוונת המועצה לפרסם פרוטוקולי דיוני ישיבות המועצה, החל מתחילת שנת 2016. ואכן לאחרונה החלה מועצת מקרקעי ישראל לפרסם את פרוטוקולי הדיונים. ראו בקישור:

שלישית, בעקבות השתתפות האגודה לצדק חלוקתי בדיון בוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בראשות ח"כ מיקי זוהר (הליכוד), קבעה הוועדה שיש צורך הכרחי בשקיפות ובנגישות החומרים לציבור וכן קראה הוועדה לשר האוצר ולראש רשות מקרקעי ישראל בדרישה להקים מטה מקצועי – צוות מומחים שייעץ לחברי המועצה. כמפורט בדיווח הקודם, ביום 14.11.2016 השתתפו עו"ד רויטל ברלינשטיין ועו"ד מאיר ירום מהאגודה לצדק חלוקתי בדיון הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי, בראשות ח"כ מיקי זוהר. הדיון התמקד בתפקודה של רשות מקרקעי ישראל ובטענות להתנהלות מפלה ולחוסר שקיפות מצידה והוועדה קבעה שיש צורך בשקיפות.

לשיטת האגודה, נגישות, שקיפות ומנהל תקין עומדים בלב החובות המוטלות על מועצת מקרקעי ישראל כגוף ציבורי האמון על קבלת החלטות במשאב המקרקעין. האגודה תמשיך ותעקוב אחר התפתחויות בנושא ותפעל ליישום מהיר ככל הניתן של המלצות הוועדה.

פעילות קודמת בנושא שקיפות:

האגודה לצדק חלוקתי פנתה למבקר המדינה בדרישה לבחון את הליך קבלת ההחלטות ברשות מקרקעי ישראל.

בהמשך לאמור, נערכה פגישה בין נציגי האגודה לצדק חלוקתי עם נציגי מבקר המדינה. בפגישה פירטנו בפני נציגי משרד המבקר את הכשלים שנפלו בהליך קבלת החלטה 1370 כדוגמא, וכן את הבעיות השיטתיות המאפיינות את הליך קבלת ההחלטות במועצת מקרקעי ישראל בכלל. בין היתר, נידונו העדרה של תשתית עובדתית הולמת בעת קבלת החלטות במועצה, העדר השקיפות והנגישות להצעות ההחלטה, ההחלטות עצמן ופרוטוקולי הדיון במועצה וכן החשש מניגודי עניינים ומשחיתות של ממש בקבלת ההחלטות, בהעדר נציגי ציבור או ארגונים המעורבים ומפקחים על הליכי קבלת ההחלטות.


תוצאות הפעילות כתוצאה מפעילות האגודה בנושא השקיפות כיום מפורסמים באופן כמעט שוטף פרוטוקולים של ישיבות המועצה שהתקיימו לאחרונה כאשר כל אחד משתרע על עשרות ולעתים מאות עמודים. צוות האגודה מקפיד על קריאת כל הפרוטוקולים באופן מעמיק ואנשי תקשורת פונים לאגודה בנושא הזה לצורך קבלת חומרים והבנה של הבעייתיות הנעוצה בבסיס חלק מן ההחלטות שמתקבלות.

הישגי האגודה בנושא הביאו אנשי תקשורת לפנות לאגודה למעקב ולניתוח החלטות המתקבלות ע"י הנהלת הרשות; כמו-כן, האגודה מקבלת פניות פרטיות רבות מאזרחים המלינים על אופן יישום ההחלטות שהחל פרסומן. יש לציין כי בעקבות החוק מפורסמות כיום גם החלטות של ועדת הפטור ברשות מקרקעי ישראל, ועדת המשנה וועדת הביקורת.

לעמדת האגודה, עקב פעילותה הרבה והאינטנסיבית להגברת השקיפות ברשות מקרקעי ישראל, כיום הרשות נהייתה גוף יותר שקוף ובשונה מהמצב הקודם, מרבית החלטות המועצה, ההנהלה, ועדות ביקורת, וועדות הפטור נגישות לציבור. יודגש כי המדובר בשינוי קונספטואלי של ממש בהתנהלות המועצה, עליו האגודה מברכת.

בצד הדברים האמורים, האגודה תדגיש כי נמשכת המגמה לפיה גוברת תדירות קבלת ההחלטות ברשות מקרקעי ישראל. זאת תוך התעלמות מדרישת החוק, המחייבת את חתימת שר האוצר על החלטות מועצה בעלות השלכות תקציביות, המיועדת להגן ולשמור על משאבי הקופה הציבורית המצומצמת ועל האינטרס הציבורי. בפרט בעת הזאת, קיימת חשיבות ראשונה במעלה לשמירה על תקציב המדינה ולהימנעות ממתן הטבות עתק, ששווין לא הוערך כדבעי ומשכך לא ניתן היה לשקול את כלל השיקולים הרלוונטיים טרם קבלתן.

בנוסף, בחודשים האחרונים התקבלו במועצת מקרקעי ישראל מספר החלטות, המקנות לקבוצות מסוימות בחברה הישראלית זכויות חדשות ויקרות ערך שעלותן לקופה הציבורית נאמדת במיליארדי שקלים, וזאת מבלי שמועצת מקרקעי ישראל פרסמה חוות דעת ו/או הערכה תקציבית ביחס להיקפן של הטבות אלה.


דרישה לקבלת הערכה תקציבית

כמפורט לעיל, בשנים החולפות התקבלו במועצת מקרקעי ישראל רצף של החלטות, המקנות לקבוצות מסוימות בחברה הישראלית זכויות חדשות ויקרות ערך שמשמעותן לקופה הציבורית מיליארדי ₪, וזאת מבלי שמועצת מקרקעי ישראל פרסמה חוות דעת ו/או הערכה תקציבית ביחס להיקפן של הטבות אלה. בדיווחים קודמים של האגודה פורטו בהרחבה דוגמאות להחלטות בעייתיות המעניקות הטבות במקרקעי הציבור, שמתקבלות בישיבה אחת של המועצה (!), ללא קבלת הערכה תקציבית ו/או חוות דעת כלכלית.


בנוסף לאמור, האגודה עומדת על הדרישה לקבלת הערכה תקציבית בטרם הצבעה על כל החלטה ו/או חתימה עליה. בהקשר זה השיגה האגודה הישג משמעותי ביותר, כאשר בסיום הדיון בוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי, מיום 14.11.2016, נקבע כי: "הוועדה תפנה לשר האוצר ולרשות בדרישה שלכל החלטה תהיה חוות דעת כלכלית ומשפטית של גוף בלתי תלוי."

האגודה לצדק חלוקתי פנתה בנושא זה למשרד מבקר המדינה, במטרה לטייב את תהליכי קבלת ההחלטות ברשות מקרקעי ישראל בכלל ובמועצת הרשות, בפרט. האגודה לצדק חלוקתי הדגישה בפני נציגי המבקר את חשיבותה של תשתית עובדתית הולמת ביסוד החלטות המועצה, ואת הצורך בחוות דעת כלכלית לשם השגת תשתית כאמור.

פעילות בעבר:

האגודה לצדק חלוקתי פנתה לשורה ארוכה של מקבלי החלטות, וביקשה להתנות מכאן ואילך את חתימת שר האוצר על החלטות מועצת מקרקעי ישראל, בקבלת הערכה תקציבית מפורטת ביחס למשמעות ההחלטות על תקציב המדינה והיקף ההטבה המוענקת במסגרתן מהקופה הציבורית.

לטענת האגודה לצדק חלוקתי, דרישת החוק המחייבת את חתימת שר אוצר על החלטות מועצה בעלות השלכות תקציביות (ר' חוק יסודות התקציב סעיף 40 (ג)) נועדה להגן ולשמור על משאבי הקופה הציבורית המצומצמת ועל האינטרס הציבורי. דרישה זו נובעת, כמובן, גם מעקרונות כלליים של המשפט הציבורי, לרבות איסוף וביסוס תשתית עובדתית טרם קבלת החלטה מנהלית, התחשבות בכלל השיקולים הרלוונטיים, קבלת החלטות סבירות ומידתיות ועוד. כמו כן, נתמכת דרישה זו בעקרונות הצדק החלוקתי אשר עוגנו בפסיקה, כשיקול מתחייב בעת הקצאת משאבים ציבוריים.


לעמדת האגודה, בפרט בעת הזאת, קיימת חשיבות ראשונה במעלה, לשמירה על תקציב המדינה ולהימנעות ממתן הטבות עתק, ששווין לא הוערך כדבעי ומשכך לא ניתן היה לשקול את כלל השיקולים הרלוונטיים טרם קבלתן.

בהמשך לפניית האגודה, התקבלה תשובה ממשרד האוצר שאינה מקיימת את דרישות האגודה, ואין בה התייחסות מהותית לטיעונים שהוצגו. על כן, האגודה בוחנת את המשך צעדיה בנושא, שכן נוכח חומרת המצב נראה שישנו צורך לפעול באמצעים משפטיים וציבוריים על מנת לחייב את הרשות לצרף חוות דעת כלכלית, וזאת בכדי להגן על משאבי הקופה הציבורית המצומצמת ועל האינטרס הציבורי.

עם קבלת המלצת הוועדה בנוגע לדרישת חוות דעת כלכלית, האגודה לצדק חלוקתי מתכוונת להמשיך ולעמוד על המשמר בעניין זה, ולדרוש קבלת חוות דעת כלכלית בכל הזדמנות ובכל החלטה בעלת השלכות תקציביות, על פיה יוערך שוויין האמיתי של ההטבות הניתנות מכוח כל החלטה והחלטה. זאת, על מנת לשמור ולהגן על האינטרס הציבורי ועל משאבי הציבור.

להודעת הוועדה בדבר הדיון ומסקנותיה בעקבותיו לחצו כאן.

הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;