שקיפות

לאחרונה התקבלו מספר החלטות, שיש בהן כדי להשפיע על שקיפות ההחלטות המתקבלות בנושא צדק חלוקתי במקרקעין.


החלטת מועצת ממ"י לפרסם באתר המנהל הצעות החלטה לפני ישיבות המועצה. [החלטה 1055] – ר' התייחסותנו לעיל.
בית משפט השלום בכפר סבא חייב את קק"ל לחשוף חוות דעת משפטית פנימית של הקק"ל, אשר לפיה השימוש שנעשה בבריכות המלח הינו שימוש חקלאי. חשוב להדגיש כי ההחלטה ניתנה במסגרת תיק שאינו קשור בבריכות המלח, ולאור טענת ב"כ הנתבע כי חוות הדעת תסייע לו להוכיח טענה לפיה ניהול כפרייה בקרקע חקלאית אף הוא אינו מהווה שימוש חורג. ההחלטה ניתנה חרף התנגדות תקיפה מצד המינהל אשר חושש כי חוו"ד תסייע בידי רבים העושים שימוש חורג בקרקע חקלאית.
משרד האוצר כלל בחוק ההסדרים הצעה להוציא את הגופים הסביבתיים מועדת התכנון המחוזית. הצעה זו עלולה לפגוע קשות בשקיפות ההחלטות התכנוניות לציבור וביכולת להשפיע עליהן. הנושא הועבר להכרעת ועדה בין-משרדית, אשר תגיש המלצותיה בעוד 3 חודשים.
בעקבות פעילות הקליניקה לצדק סביבתי באוניברסיטת תל אביב התקבל תיקון לחוק חופש המידע, לפיו הרשויות יחויבו לפרסם מידע סביבתי באתר האינטרנט שלהן.


החלטת מועצה על הגברת השקיפות; הצעת חוק בנוגע לפינוי-בינוי לא מגנה על החלשים; הארכה נוספת של הוראות המעבר ועוד...


;