זרקור

הצעת חוק המאפשרת לתבוע דייר המתנגד לפרויקט פינוי בינוי עברה בקריאה ראשונה, מבלי להתייחס לכשל כאשר רוב הבעלים הם בעצם חברת דיור ציבורי ומבלי ליתן הגנה מספקת למיעוט.


הצעת חוק המאפשרת לתבוע דייר המתנגד לפרויקט פינוי בינוי עברה בקריאה ראשונה, מבלי להתייחס לכשל כאשר רוב הבעלים הם בעצם חברת דיור ציבורי ומבלי ליתן הגנה מספקת למיעוט.


ביום 18.7.05 קיבלה הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ד-2004 שהגיש ח"כ סלומינסקי (מפד"ל). ההצעה הועברה לדיון בועדת הפנים של הכנסת.

עיקרי הצעת החוק:
כאשר 80% מבעלי דירות בבניין המיועד לפינוי ובינוי מסכימים להתפנות, אך קיים מיעוט המסרב "סירוב בלתי סביר", בעלי הדירות האחרים יוכלו לתבוע את הסרבנים על נזקים שנגרמו להם עקב אי-ביצוע העסקה. נזקים אלו יכולים להגיע לסכומים גבוהים ביותר, כך שבפועל כופה ההצעה את המיעוט להסכים לעסקה. זאת בשונה מהמצב הקיים לפיו יש צורך בהסכמת כל בעלי הדירות בבית משותף.
ההצעה עשויה לתרום לבניה רוויה במרכזים עירוניים ותמנע ממיעוט סרבן את כוח הסחיטה בפרויקטים מסוג זה. יחד עם זאת בנוסחה הנוכחי ההצעה בעייתית לפחות משלושה היבטים:
1. ההצעה אינה מבחינה בין הסכמה של רוב בעלים רגיל המשקף החלטת רוב אמיתית לבין מצב שבו חברת דיור ציבורי (כגון עמידר) הינה הבעלים של 80% מהדירות. לכאורה, יכולה חברת הדיור הציבורי להסכים להצעה של יזם, שמבחינת יתר בעלי הדירות אינה סבירה, אך ההסדר ייכפה עליהם בפועל. שאלת הבעלות של עמידר עלתה בדיוני ועדת החוקה, אך לא ניתן לבעיה זו התייחסות בהצ"ח.
2. ההצעה אינה מבטיחה את זכויותיהם של דיירי הדיור הציבורי לשוב לדירות לאחר הבינוי.
3. הצעת החוק אינה מחייבת פיצוי שוויוני לכל בעלי הדירות ולכאורה עולה חשש שינתנו הצעות שונות לבעלי הדירות באופן מפלה. ניתן להציע בעניין זה הסדר דומה להסדר שנקבע בסעיף 341 לחוק החברות לעניין רכישה כפויה של מניות: על הקבלן להציע למיעוט לפחות את אותם התנאים אשר קיבלו המסכימים לפינוי.

יתכן שההצעה תתרום להתחדשות העירונית, אך לאור הבעיות שהועלו אנו מציעים להביא את ההערות לעיל בפני ועדת הפנים ולעקוב אחר ההתפתחויות.
החלטת מועצה על הגברת השקיפות; הצעת חוק בנוגע לפינוי-בינוי לא מגנה על החלשים; הארכה נוספת של הוראות המעבר ועוד...


;