הוראות המעבר

הארכה נוספת של ההוראות: בישיבתה מיום 27.7.05 קיבלה מועצת מקרקעי ישראל החלטה בדבר הארכה נוספת של הוראות המעבר לביצוע עסקאות עפ"י החלטות מועצה 717, 727, 737 (שעניינן פיצוי בגין שינוי יעוד של קרקע חקלאית ושנפסלו בבג"צ הקרקעות) עד 31.12.05. [החלטה 1063]


הארכה נוספת של ההוראות: בישיבתה מיום 27.7.05 קיבלה מועצת מקרקעי ישראל החלטה בדבר הארכה נוספת של הוראות המעבר לביצוע עסקאות עפ"י החלטות מועצה 717, 727, 737 (שעניינן פיצוי בגין שינוי יעוד של קרקע חקלאית ושנפסלו בבג"צ הקרקעות) עד 31.12.05. [החלטה 1063]להערכת האגודה, יש בהארכה זו המשך הכרסום בג"צ הקרקעות, היות שהיא מאפשרת להרחיב את היקף העסקאות הזכאיות להמשיך להתבצע בתנאים שנפסלו. האגודה לצדק חלוקתי והאגודה לזכויות האזרח מתכוונות לפנות למינהל מקרקעי ישראל ולדרוש הסברים על משמעויות ההחלטה ונתונים אודות כמות והיקף העסקאות שנוספו מאז ההחלטה המקורית.


החלטת מועצה על הגברת השקיפות; הצעת חוק בנוגע לפינוי-בינוי לא מגנה על החלשים; הארכה נוספת של הוראות המעבר ועוד...


;