חשש לגביית כספים אסורים ממתיישבים חדשים במושב הבונים

האגודה לצדק חלוקתי פנתה בשם פורום הקרקעות בסוף חודש יוני 2018 ליועמ"ש של רשות מקרקעי ישראל , עו"ד לייקין מניה והתריעה כי עולה חשש שמושב הבונים גובה כספים אסורים ממתיישבים חדשים בהרחבה וזאת בהמשך לפניות שהגיעו מהציבור המעוניין להתיישב בהרחבת מושב הבונים


לאחרונה הגיע לידי האגודה הסכם קליטה לחבר (שמתקבל על פי תכנית הקליטה וסבבי ההמלצה-נוסח מיום 26.2.18 לאחר אשור ועד 21.2.1 ). בהתאם להסכם מושב הבונים גובה (או מתכוון לגבות) דמי הסכמה מחברים המעוניינים להתקבל למושב בסך של 150,000 ₪ ליחיד (משמע סכום זה יש להכפיל כפול מספר הנפשות במשפחה!) .
בעמ' 6 סעיף 4(2) להסכם קובע המושב כי: " כתנאי לקבלתם כחברי במושב, ישלמו המבקשים במועד חתימת הסכם זה דמי כניסה למושב בסכום כולל של 150,000 ₪ לכל אחד מיחידי המבקשים, צמודים למדד המחירים הידוע ביום … וזאת בגין מכלול הזכויות להם המבקשים יהיו זכאים מתוקף מעמדם כחברי המושב, זכות והנאה מנכסי המושב בהתאם ובכפוף לתקנון המושב והחלטותיו ) להלן "דמי הכניסה"(.
בעבר פנתה האגודה לרשות מקרקעי ישראל בנושא שיווק הרחבת מושב הבונים. בהתאם למידע שבזמנו הגיע לידיה גבה המושב מתושבי ההרחבה דמי הקליטה בסך 300,000 ₪. (כך עלה מפרוטוקול הוועד הממונה של מושב הבונים מיום 6.5.15 הקובע בסעיף 3 כי "דמי קליטה לחברים חדשים שאינם בני מושב יהיו ע"ס 300,000 ₪ צמוד למדד 5/2015 ").
האגודה טענה בפני היועמ"ש של רשות מקרקעי ישראל כי ההסכמים הנ"ל מעלים חשש כבד לפיו המושב מנסה לגבות כספים אסורים, באופן בלתי חוקי ממתיישבים חדשים למושב ולהרחבה. דבר שפוגע קשה בציבור המעוניין להיקלט במושב/בהרחבה וכן בעקרונות השוויון והצדק החלוקתי להם מחויבת רשות מקרקעי ישראל.
בכדי לשמור על האינטרס הציבורי הרחב ולמנוע מצב של עושק, קראה האגודה לרשות מקרקעי ישראל להמשיך לעמוד על זכותה לשווק חלק מהקרקעות במכרז פתוח. כמו כן, ביקשה שרשות מקרקעי ישראל תפעל לבדיקת הסכומים שגובה המושב כ"דמי כניסה" ממתיישבים חדשים למושב ולהרחבה. ותאכוף את הדין על המושב.
טרם התקבלה תשובה לפניית האגודה.

;