ממשיכים לקבל הטבות - כמה כסף ירוויחו המושבים משיווק קרקע למגורים בנחלות פנויות?

ביום שלישי ה -27/10/15 אישרה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה 1445 שעניינה "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופים". ההחלטה מבקשת לתקן את החלטת המועצה 1317 ולהעניק הטבות עצומות למגזר המושבים בקרקעות הציבוריות בניגוד לדין.


ממשיכים לקבל הטבות - כמה כסף ירוויחו המושבים משיווק קרקע למגורים בנחלות פנויות?

ביום שלישי ה -27/10/15 אישרה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה 1445 שעניינה "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופים". ההחלטה מבקשת לתקן את החלטת המועצה 1317 ולהעניק הטבות עצומות למגזר המושבים בקרקעות הציבוריות בניגוד לדין. נוכח האמור, האגודה לצדק חלוקתי שיגרה לשר האוצר, יו"ר מועצת מקרקעי ישראל וחברי מועצת מקרקעי ישראל נייר עמדה בו התריעה כי היא מתנגדת להצעת ההחלטה וקראה לחברי המועצה להימנע מלקבלה.

רקע: ביישובים רבים ישנן נחלות פנויות, כ- 4,000 ברחבי הארץ ומהן כ- 330 באזור המרכז. כבר בתחילת שנת 2003 סבר מינהל מקרקעי ישראל שיש צורך לשווק נחלות אלה במכרז פומבי ולא למסור אותן בחינם לתושבי המקום, כפי שהיה נהוג בעבר. שכן, כידוע שוויין של הנחלות רב עד מאוד.

לפני כשנתיים התקבלה החלטה 1317 אשר הקלה יתר על המידה עם מגזר המושבים, אולם נוכח ההליך המקצועי שקדם לה ונוכח האיזונים שננקטו, גם בשמירה על האינטרס של כלל הציבור, סברה האגודה כי ההחלטה מצויה במתחם הסבירות ונמנעה מלעתור כנגדה.

אולם כעת, אישרה מועצת מקרקעי ישראל החלטה חדשה לחלוטין, החלטה מקוממת המתעלמת מעקרונות של שוויון וצדק חלוקתי ומקביעות עבר ביחס לנחלות אלה. להלן מספר דוגמאות:

ההחלטה החדשה מחייה מחדש את הוראת אגף 31, שלא יושמה במשך שנים, עקב ההטבות האדירות שהוענקו במסגרתה למגזר המושבים והעדר סבירותה הקיצוני. ההחלטה מאפשרת לגבות תשלומים ממתיישבים חדשים בין היתר, ביחס ל"השקעות האגודה" בקרקע. בכך, מאפשרת למגזר המושבים להתעשר מהנחלות ולספסר בהן, על חשבון הציבור הזקוק לפתרונות דיור ותוך ניצולו. קביעה זו מתעלמת מכך שבמשך שנים נגבו ונגבים "כספים אסורים" ממתיישבים חדשים ובמקום למזער תופעה זו, היא מבקשת להעצימה. שוב נפתח סכר למסחר בזכות ההמלצה וכידוע היטב מדובר בפתח להתנהלות מושחתת.

בנוסף, ההחלטה מאפשרת למגזר המושבים לקבל בנוסף לכל ההטבות האמורות, 25% מהשטח שיגרע כתוצאה מביטול הנחלות הפנויות. שטח זה יתווסף לשטח המשבצת הקיים (וזה בנוסף, ליתרת הקרקע בה תמשיך האגודה להחזיק במסגרת חוזים זמניים).מדובר בהטבה כספית משמעותית. נקבע כי האגודה תקבל עבור כל יחידת דיור סכום של עד 150,000 ₪ עבור שתי יחידות ועבור השלישית 200,000 ₪.

ההחלטה מאפשר הקצאת קרקע למגורים, בחינם, באזורים בהם יש הנחות אזור. לצורך כך, מחירי התקרה שהיו קבועים בהחלטה 1317 הוסרו לחלוטין.

טרם הדיון במועצת מקרקעי ישראל שיגרה האגודה לצדק חלוקתי נייר עמדה בו טענה כי הצעת ההחלטה מבקשת להעניק למגזר המושבים הטבה כלכלית חסרת תקדים, ששווייה לא מוערך תוך התעלמות מעקרונות של שוויון וצדק חלוקתי.

האגודה טענה כי ההחלטה הקודמת (החלטה 1317) התקבלה לאחר ועדות שבחנו את הנושא, חוות דעת שהוגשו ושמיעת הגורמים השונים והתיימרה לשמור על איזון כלשהו באופן הקצאת הנחלות הפנויות.

אולם ההחלטה החדשה מתעלמת מחוות דעת מקצועיות, ביניהן חוות דעתו של היועץ המשפטי של רשות מקרקעי ישראל עו"ד יעקב קוינט, מהמלצות ועדות מקצועיות, מעמדות הגורמים השונים המייצגים את האינטרס הציבורי וביניהם האגודה לצדק חלוקתי, מדוחות מבקר המדינה ומפסקי דין חשובים של בית המשפט העליון בבג"ץ שיח חדש (244/00) ובג"ץ ע"א 4547/03 (בג"ץ חוות השקמים) הקובעים כי קרקע חקלאית הינה נכס ציבורי יקר ערך שיש להקצותו בזהירות ותוך מתן דגש לעקרונות של שוויון וצדק חלוקתי.

ההחלטה שהתקבלה מתעלמת למעשה לחלוטין משוויין הכלכלי הרב של הנחלות הפנויות ומעניקה קרקע בחינם. להצעה לא צורפה חוות דעת כלכלית אודות שווי ההטבות המוענקות במסגרתה וחסרה תשתית עובדתית הולמת. הדבר מעיד על הליך בלתי סביר, בלתי ראוי ובלתי תקין לקבלת החלטות. כתוצאה מכך התקבלה החלטה מעוותת, בלתי סבירה ובלתי מאוזנת לחלוטין.

נוכח האמור שוקלת האגודה את צעדיה העתידיים.

;