האגודה לצדק חלוקתי למקבלי החלטות : "תמנעו ניסיון להתעשר בניגוד לדין ממגרשי הרחבת מושב הבונים"

לאגודה נודע כי מושב הבונים כפי הנראה מנסה להתעשר מקרקעות ההרחבות ולקדם מהלך באמצעותו ירכוש את המגרשים בהרחבות בהנחות הקבועות בהחלטת מועצה 1155 שמתייחסת לחלקת המגורים ולא להרחבות! כלומר, בהנחה של 67% ומבלי שיערך מכרז כדין.


לאגודה נודע כי מושב הבונים כפי הנראה מנסה להתעשר מקרקעות ההרחבות ולקדם מהלך באמצעותו ירכוש את המגרשים בהרחבות בהנחות הקבועות בהחלטת מועצה 1155 שמתייחסת לחלקת המגורים ולא להרחבות! כלומר, בהנחה של 67% ומבלי שיערך מכרז כדין.

נוכח האמור פנתה היום האגודה ליועץ המשפטי לממשלה ולשורה של מקבלי החלטות ברשות מקרקעי ישראל וטענה בפניהם כי יש לשווק את המגרשים בהרחבת מושב הבונים, במכרז פומבי ובהתאם להחלטות המועצה שעוסקות בבניה בהרחבות. האגודה טענה כי שיווק המגרשים במכרז עולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי הרחב ומצוקת הדיור הקיימת בחברה הישראלית.

בנוסף טענה האגודה כי עולה חשש לניסיון לגבות כספים אסורים עליו ניתן ללמוד גם מפרוטוקול הוועד הממונה של מושב הבונים מיום 6.5.15 הקובע בסעיף 3 כי "דמי קליטה לחברים חדשים שאינם בני מושב יהיו ע"ס 300,000 ₪ צמוד למדד 5/2015 ".

האגודה טענה בפני מקבלי ההחלטות כי בשורה של פסקי דין ביניהם בג"ץ שיח חדש (244/00), בג"ץ בארותיים (3962/97) וחוות הדעת של היועץ המשפטי דאז אליקים רובינשטיין, נקבע באופן חד משמעי כי למושב אין כל זכות לגבות תשלום ולהתעשר כתוצאה מספסור בקרקעות או בזכות ההמלצה שניתנה בידו. כמו כן, על רשות מקרקעי ישראל הוטלה החובה לדאוג לכך שלא יופקו רווחים בדרך זו.

המושב מבקש להחיל עליו את החלטת הנהלה 3380, שעניינה "הכללת שטח שתוכנן כהרחבה למגורים בקיבוץ ב"חלקת המגורים" וב"שטח הנוסף בקיבוץ" כהגדרתם בהחלטת מועצה 1155". האגודה טענה בפני מקבלי ההחלטות כי החלטה זו הינה חסרת תוקף משפטי. הנהלת המינהל אינה מוסמכת לבטל מדיניות ארוכת שנים של מועצת מקרקעי ישראל, שהתקבלה בשורת החלטות מועצה, ללא החלטת מועצה המאשרת אותה. במילים אחרות, כל עוד לא תתקבל החלטת מועצה, המתקנת את החלטת מועצה הנוגעות לבניה בחלקת המגורים (החלטה 1155 והחלטות 1366, 1355 שעדכנו אותה) ומחילה את ההנחות הנהוגות בהן על הבניה בהרחבות, או לחילופין מתקנת את החלטה 1315 שמסדירה את אופן הבניה בהרחבות המושבים והקיבוצים, לא ניתן ליישם את החלטת הנהלה 3380 שעומדת בניגוד להחלטות המועצה הקיימות.

האגודה לצדק חלוקתי טענה כי לגבי מגרשי ההרחבה קיימות החלטות מועצה אחרות שמסדירות את אפשרות הבניה וזאת בשל הפוטנציאל הכלכלי העצום הגלום במגרשים אלה, האפשרות לספסר בהן ובשל האיסור לגרוף רווחים בניגוד לדין מקרקעות הציבור.

החלת התנאים המטיבים של ההחלטות הנוגעות לחלקת המגורים על הרחבות בניה חדשות עומדת בניגוד לדין, הינה בלתי סבירה בעליל ומנוגדת לעקרונות השוויון והצדק החלוקתי שרשות מקרקעי ישראל מחויבת להן.

האגודה טענה כי אם המדינה בוחרת להעניק מתנות ראוי שתעניק אותן לאוכלוסיות החלשות בחברה, למחוסרי הדיור ולנזקקים ולא תטיב עם חלקים חזקים באוכלוסיה. החלטת ההנהלה מבקשת למעשה להעניק הטבות בלתי סבירות במקרקעי הציבור למגזר אחד בחברה הישראלית תוך אפליה קשה של הציבור הרחב, פגיעה קשה בקופה הציבורית ועל חשבון המעוניינים להתיישב בהרחבות.

;