שורה של ארגונים יוצאת נגד ההסדר שאושר במועצת מקרקעי ישראל לפיו תחל מכירת חיסול של הקרקעות הציבוריות בקיבוצים

פורום הקרקעות הכולל את האגודה לצדק חלוקתי, הקשת הדמוקרטית המזרחית ועמותת תהודה מגנה נחרצות את ההסדר שאושר במועצה, ורואה בו פגיעה אנושה בעקרונות השוויון הצדק החלוקתי.


פורום הקרקעות הכולל את האגודה לצדק חלוקתי, הקשת הדמוקרטית המזרחית ועמותת תהודה מגנה נחרצות את ההסדר שאושר במועצת מקרקעי ישראל, ורואה בו פגיעה אנושה בעקרונות השוויון הצדק החלוקתי בכך שמאפשר לקבוצה קטנה בחברה הישראלית להנות מהטבות מרחיקות לכת במשאבי הציבור בשעה שרוב רובם של האזרחים מודרים ממנו. ההסדר צורם במיוחד בימים אלו בהם נערך קיצוץ נרחב בתקציב המדינה. בשעה שמרבית הציבור לא יכולה אפילו לחלום על רכישת בית מגורים, מאפשר ההסדר לקיבוצים למכור בתים בשטחם ולמעשה לספסר בקרקע, באופן המאפשר להם להתפרנס מנדל"ן ולא מחקלאות.הפורום נערך בימים אלה להתמודד עם ההחלטה וזאת לאחר אישור ההסדר החדש בישיבת המועצה שהתקיימה ביום 31.08.2014.יצוין כי ההסדר עלהבעבר בישיבות מועצה אולם הדיון בו נדחה לאור התנגדויות רבות והמלצת היועץ המשפטי לממשלה לבחון אותו באופן מעמיק בטרם עריכת ההצבעה במועצה.בטרם הדיון וההצבעה על ההסדר במועצת מקרקעי ישראל ביום א', 31.08.2014, פנו הארגונים לחברי המועצה וקראו להם להימנע מאישור הצעת ההחלטה.עיקרי ההחלטה:ההחלטה מתירה לאגודה השיתופית (הקיבוץ) לרכוש את זכויות המגורים בקיבוץ, וזאת בנוסף למסלולי השיוך שנקבעו בהחלטות קודמות של המועצה. ההחלטה משנה למעשה את המדיניות הקיימת, באופן המנוגד לעקרונות הצדק החלוקתי, ואף פותחת פתח לספסרות, סחר, ייזום והפקת רווחים בקרקע ציבורית.להלן טענות הארגונים, ביחס להצעה מס' 506 "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ" שהתקבלה כאמור במועצת מקרקעי ישראל:·ההסדר הקבוע בהצעה מתיימר לקבוע כי האגודה השיתופית תהא רשאית לרכוש במרוכז, את זכויות המגורים בקיבוץ וזאת בהנחות משמעותיות ממחיר הקרקע.·בהתאם להחלטה, האגודה השיתופית יכולה לרכוש את הזכויות בקרקע המיועדת למגורים בשטח המחנה של הקיבוץ בתשלום מופחת מזה שנקבע בהחלטת מועצה 1155 (דהינו 3.75% או 33% על מלוא הזכויות) ולקבל הנחה נוספת בסך 12% (שכפי שיוסבר להלן לא ברור מה התשלום הסופי שתקבל הקופה הציבורית), לאחר מכן, היא תוכל ליזום בקרקע להקים מבני מגורים ולמכור לחברים חדשים ללא תשלום נוסף למדינה.·על פי סעיפים 5 ו- 6 להצעה 506, רשות מקרקעי ישראל יוצאת לחלוטין מן התמונה ובעצם מעניקה לאגודה השיתופית את מלוא הכוח ביחס למקרקעין וזאת בשיעורי תשלום זעומים.·בנוסף קיים חוסר שקיפות לגבי התשלומים שצפויה לקבל הקופה הציבורית:
שיעורי התשלום המנויים בסעיפים 7 ו- 8 להצעה 506 ואופן חישובם אינם מובנים דיים אף למתמחים בתחום. הן בהצעה עצמה והן בדברי ההסבר לא הובהר מהו האחוז הסופי מערך הקרקע שהאגודה תשלם עבור רכישת הזכות. כמו כן, לא נערך תחשיב של סכומי הכסף עליהם מוותרת המדינה בהחלטה זו. עם זאת, נראה כי מדובר בשיעורי תשלומים נמוכים ואף מגוחכים.
הארגונים קראו לחברי המועצה להתנגד לקבלת ההחלטה ולדרוש חוות דעת תקציבית מבוססת ורצינית שתאמוד את שיעורי התשלומים, אופן חישובם ושווי ההטבה המוענקת כאן על חשבון משאבי הקופה הציבורית, כולל מספר הנהנים מן ההחלטה והערך הממוצע של ההטבה לכל נהנה.·ההצעה האמורה קובעת הסדר, המשנה את המצב באופן בלתי הפיך ומפר את האיזון שנקבע בהחלטות מועצה מס' 751 ו- 1155 (החלטות שגם הן אינן נקיות מטעויות, אך לפחות עמדה מאחריהן חשיבה מקיפה, והן לא התקבלו בחטף). לא ניתנה כל הצדקה עניינית לסטייה מהחלטת בג"צ הנ"ל.ההסדר שאושר אתמול מתיר לקיבוצים למכור בתים בשטחם ולמעשה לספסר בקרקע, באופן המאפשר לחקלאי להתפרנס מנדל"ן ולא מחקלאות.
הארגונים טענו כי יש להימנע מאישור ההצעה האמורה, ודרשו מחברי המועצה לעמוד על הצורך בבחינה מעמיקה להשלכות ארוכות הטווח של ההחלטה דנא.לאור אישור ההסדר, הארגונים בוחנים את המשך צעדיהם על מנת לסכל את יישומו.

;