הישג לאגודה לצדק חלוקתי: הצליחה למנוע העברת החלטה המאפשרת שינוי ייעוד בשטחי תעשייה עתירי שטח

בתאריך 3.6 התקיימה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שעל סדר יומה הצעת החלטה 401 שינוי ייעוד בקרקע המוחזקת בחוזה חכירה למטרת תעסוקה עתיר שטח


בטרם הישיבה הגישה האגודה לצדק חלוקתי לחברי מועצת מקרקעי ישראל נייר עמדה וטענה בפניהם כי בטרם העברת הצעת החלטה זו במועצה, על חברי המועצה לדרוש חוות דעת כלכלית לגבי שווי ההטבה שמוענקת לחוכרים וזאת בכדי לקבל החלטה מושכלת ואחראית להסדרת השבת שטחים אלו למדינה.בנוסף, טענה האגודה כי ההחלטה מבחינה בין שני סוגי קרקעות. קרקעות בהן נעשה שימוש אקסטנסיבי וקרקעות בהן נעשה שימוש אינטנסיבי. לגבי הקרקעות הראשונות מוחלת החלטה 4011 אשר לכאורה מסדירה את המצב (בכפוף להערתנו לעיל, לפיה דרושה חוות דעת כלכלית טרם העברת ההחלטה).אולם לגבי הקרקעות מהסוג השני (בהן נעשה שימוש אינטנסיבי) מוחלת החלטה 1245שכותרתה"תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר". לעמדת האגודה, החלת החלטה 1245 על קרקעות אלה אינה ראויה. שכן, ההחלטה מתירה לחוכר להשאיר את כל הקרקע מסוג זה בידיו, ליזום בה מבני מגורים וזאת בכפוף לתשלום דמי חכירה מופחתים ביותר למדינה.החוכרים שמחזיקים בקרקעות מסוג זה (קרקעות בשימוש אינטנסיבי) יזכו לקבל מתנה יקרת ערך מהמדינה. ליזום בשטחים אלה מבני מגורים, בפטור ממכרז, מבלי להשיב את הקרקעות תחילה למדינה ותוך קבלת הנחות משמעותיות בעת שינוי הייעוד.כך לדוגמה: בעלי חוזה חכירה מהוון למטרות תעסוקה יזכו להנחה משמעותית בעת שינוי ייעוד. שכן, המינהל יגבה רק 31% מההפרש בין הערך המעודכן של זכויות החוכר לפי חוזה החכירה התקף לבין הערך המלא של הקרקע לאחר שינוי היעוד. יש לציין כי במקרים אלה הקרקע לא שבה למדינה והחוכר יזכה להשאיר את הקרקע בידיו, ליזום בה מבני מגורים, למכור מבנים אלה בשוק החופשי ולהרוויח סכומי עתק.לעמדת האגודה לצדק חלוקתי החלת החלטה 1245 על שטחים גדולים, משמעותה וויתר של המדינה על סכומים עצומים ופגיעה קשה בקופה הציבורית. לפיכך, ראוי לגבש החלטה שתתאים לנסיבות המיוחדות ולגודלם של השטחים הנ"ל ולא להחיל את החלטה 1245, שמעניקה הטבות כלכליות עצומות שעלותן לא הוערכה ואינה מתאימה לקרקעות עתירי שטח.האגודה קראה לחברי המועצה למנוע את העברת הצעת ההחלטה ולבקש לתקנה ובכך לעמוד על מימוש האינטרס הציבורי הכולל, ועל זכותם של כלל תושבי מדינת ישראל להנאה שווה מקרקעות/ משאבי המדינה.בהמשך לאמור הצעת ההחלטה ירדה מסדר היום של מועצת מקרקעי ישראל ולא נדונה בישיבה.

ראו סיקור של הנושא בתקשורת באתר כלכליסט כאן ו כאן.

;