האגודה לצדק חלוקתי מברכת על דרישת מינהל מקרקעי ישראל להשיב לידי המדינה קרקע חקלאית בכדי לפתור את מצוקת הדיור בחברה הישראלית

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה לאחרונה (בתאריך 3.6.2013) התקבלה החלטה לפיה המינהל ידרוש מישובים חקלאיים, השבת קרקע חקלאית, עוד טרם אישור התכנית לשינוי יעוד הקרקע למגורים- כאשר מדובר בתכניות גדולות למגורים וזאת במטרה להגדיל את היצע יחידות הדיור, בעיקר במרכז הארץ.


האגודה לצדק חלוקתי מברכת על דרישת מינהל מקרקעי ישראל להשיב לידי המדינה קרקע חקלאית בכדי לפתור את מצוקת הדיור בחברה הישראליתבישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה לאחרונה (בתאריך 3.6.2013) התקבלה החלטה לפיה המינהל ידרוש מישובים חקלאיים, השבת קרקע חקלאית, עוד טרם אישור התכנית לשינוי יעוד הקרקע למגורים- כאשר מדובר בתכניות גדולות למגורים וזאת במטרה להגדיל את היצע יחידות הדיור, בעיקר במרכז הארץ.

לפי הודעת הדוברות רשות מקרקעי ישראל פועלת לשינוי יעוד קרקע חקלאית שאינה משמשת עוד ליעודה ולתכנון תכניות גדולות למגורים. על מנת להבטיח שקרקע אשר יעודה שונה למטרת מגורים, בהיקפים גדולים, תהיה זמינה לשיווק מיד עם אישורה של התוכנית, אישרה המועצה להסמיך את הנהלת רשות מקרקעי ישראל, לדרוש מהישוב החקלאי את השבת קרקע עוד בטרם אישורה במוסדות התכנון, כך שזו תעבור לידי רשות מקרקעי ישראל, לאחר תום ההליך התכנוני.

ההחלטה מתייחסת לתוכניות למגורים אשר כוללות מספר רב של יחידות דיור .

כמו כן אישרה המועצה להוסיף להחלטה פיצוי בגין קרקע המעובדת בגידולי בעל על מנת לתמרץ השבה מהירה של קרקע מחוכרים, אשר מחזיקים בקרקע המעובדת בגידולים מסוג זה ואשר כיום אינם זכאים לפיצוי בהתאם להחלטה. על מנת לאפשר תחולת ההסדר גם על תוכניות חדשות למגורים אשר יאושרו לאחר קבלת החלטה זו, אישרה המועצה להוריד את ההגבלה של התחולה על תוכניות אשר הופקדו לפני קבלת החלטה 1259.

(לצפייה בהודעת הדוברות ראו כאן.

האגודה לצדק חלוקתי טענה בעבר (בפני מקבלי החלטות וועדת טרכטנברג) כי הפתרון למצוקת הקרקעות באזורי הביקוש, מצוי בהשבת קרקעות חקלאיות שאינן מעובדות לחזקת המדינה ושינוי ייעודן (בכפוף למתן פיצוי חקלאי למחזיקי הקרקע החקלאית). לדברי האגודה לצדק חלוקתי יש לפעול לתיקון העיוותים הקיימים בהקצאת משאבי הציבור – כקרקע חקלאית שאינה מעובדת - וזאת בכדי לפתור את מצוקת הדיור במדינת ישראל והידלדלות עתודות הקרקע הזמינות לבנייה.

לעמדת האגודה עד כה המדינה הפסידה כספים רבים בשל ניהול כושל של משאביה הציבוריים והנפגע העיקרי מכך הוא הציבור בכללותו, ובעיקר מעמד הביניים והשכבות החלשות בחברה הישראלית. מצב זה אינו מוסרי, אינו צודק ופוגע קשה בעקרונות של שוויון וצדק, להם מחויבת מדינת ישראל. אכיפת חובת השבת הקרקע החקלאית בעת שינוי ייעוד תמנע מצב בו המדינה מאפשרת למחזיקי הקרקע החקלאית להתעשר על חשבון משאבי הציבור המצומצמים ותגדיל במידה ניכרת את משאבי הקופה הציבורית.

לצפייה בהצעת ההחלטה ראו נושא מס' 2 :http://www.mmi.gov.il/HodaotmmiInt/show_h.asp?key=1380&CodeMaarecet=1לצפייה בפרסומים בתקשורת :הפורטל לחקלאותאתר נדל"ן היוםלכתבה נוספת לחץ כאן.

;