הטבה כלכלית ניכרת ליכין חק"ל ב"אותיות הקטנות"

צירוף של שתי החלטות של מועצת מקרקעי ישראל מביא למסקנה כי חברת יכין חק"ל תזכה להחזיק בדונמים רבים של קרקע חקלאית המיועדת לשינוי יעוד; סיבה נוספת להיעדר הסבירות של החלטה 969 של המינהל


בגיליון הקודם עמדה האגודה לצדק חלוקתי על הקשיים בהחלטה 969 של מועצת מקרקעי ישראל, הקובעת את שיעור הפיצוי למעבדי קרקע חקלאית במקרה של "הפשרת" הקרקע לבנייה. כפי שציינו שם, הסעיף בהחלטה 969 העוסק בפיצוי לחברות לעיבוד חקלאי נשא עימו קושי מיוחד. לפי סעיף זה, אם לא קובע חוזה החכירה עם החברה באופן מפורש כי במקרה של שינוי יעוד תוחזר הקרקע למינהל - רשאי המינהל לאפשר לחברה לנצל את הקרקע "המופשרת" בייעודה החדש, תוך תשלום. כך, פטורה למעשה החברה מחובת מכרז על הקרקע בייעודה החדש.

קושי נוסף וייחודי שעולה מסעיף זה בהחלטה 969 נובע מצירופו וקריאתו יחד עם החלטה 1046 של המועצה. החלטה זו עוסקת בחוזי החכירה של חברת יכין חק"ל, המחזיקה בחוזי חכירה לשטחים חקלאיים נרחבים, חלקם באזורי ביקוש. על פי החלטה 1046, מועדי הסיום של חוזי החכירה השונים שבידי יכין חק"ל יאוחדו לתאריך אחד בשנת 2009, והם יחודשו שוב בשנת 2010 לתקופה של 49 שנים. התנאים שיחולו על החוזים בתקופה זו יהיו התנאים אשר יהיו נהוגים במינהל בשנת 2010 בחוזים למטרת מטעים.

החלטה 1046 נושאת עימה שני קשיים עיקריים. הראשון הוא ההארכה של כל חוזי החכירה ב-49 שנים החל מ-2010. הארכה זו נקבעה באופן גורף, ללא בחינה פרטנית של הזכות וההצדקה בהארכת החוזה בכל מקרה ומקרה. הקושי השני הוא איחוד חוזי החכירה והקביעה כי למעשה יחולו על כל החוזים תנאים אחידים. יש לזכור, כי בהתאם להחלטה 969, אם לא נקבע בחוזה החכירה עם החברה לעיבוד חקלאי, דוגמת יכין חק"ל, סעיף מפורש המחייב השבת הקרקע החקלאית למינהל – רשאי המינהל לאפשר לחברה להמשיך ולהחזיק בקרקע בייעודה החדש. עולה אפוא חשש כי האיחוד של חוזיה של יכין חק"ל על פי החלטה 1046 ייערך באופן שמיטיב עם החברה, שלא יכלול סעיף מפורש המחייב את השבת הקרקע, ועל כן, על פי החלטה 969, יאפשר לחברה להמשיך ולהחזיק בקרקעות אם "תופשרנה". מכיוון שמדובר, כאמור, בקרקעות באזורי ביקוש, זוהי למעשה העברה של קרקעות יקרות ערך ללא מכרז לידי החברה.

יוער, כי בתקשורת פורסמו בזמן קבלת החלטה 1046 ידיעות לפיהן התקבלה ההחלטה תוך מחלוקת במינהל ולאחר קבלת חוות דעת משפטית מטעם היועצת המשפטית למינהל, כי ההטבות שניתנו בהחלטה אינן סבירות (ראו למשל ידיעה מ-Ynet מיום 30.7.2004 וכן ד' טל, "תשורה לשמעון: מועצת מקרקעי ישראל איחדה סיום חוזי החכירה של יכין-חק"ל", גלובס, 19.5.2005). החלטה 1046 קבעה עוד כי ועדת הביקורת של המועצה תבדוק את כל ההיבטים הנוגעים לפרשה זו. האגודה לצדק חלוקתי פנתה למינהל בבקשה לקבל לידיה את תוצאות בדיקת ועדת הביקורת, וכן את חוות הדעת המשפטיות והכלכליות עליהן התבססה ההחלטה.
החלטה 1046 וצירופה להחלטה 969 מדגימים את הקושי בהחלטות פרטניות מסוג זה, אשר עוסקות לכאורה במקרה נתון ואינן מפרטות את כל ההשלכות המשפטיות והכלכליות שלו, אשר מתגלות במלואן רק מצירופן להחלטות מועצה אחרות. האגודה לצדק חלוקתי סבורה כי בהחלטות והצעות החלטה מסוג זה יש לפרט בדברי ההסבר את השלכותיהן והמצב הנורמטיבי הרלבנטי. כמו כן, האגודה סבורה כי בהחלטות מסוג זה, אשר טמון בהן פוטנציאל כלכלי, יש לפרט הערכה תקציבית של השפעותיהן ואת הנתונים שעמדו בפני המינהל בעת גיבוש ההחלטה. בעניין זה מתעוררת לדעת האגודה גם השאלה האם אין בהחלטה 1046 השלכה תקציבית המחייבת גם חתימת קיום של שר האוצר, מכוח סעיף 40(ג) לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985.


חוק ההסדרים 2006 והצדק החלוקתי; חוק הדיור הציבורי לא יבוטל; הטבה כלכלית ניכרת ליכין חק"ל ב"אותיות הקטנות"; הסדר הקיבוצים - המחדל המתמשך של המדינה; הצעת חוק חדשה: תיאסר הפליה במגורים

;