האגודה לצדק חלוקתי: "דווקא בשל מצוקת הדיור אין להעניק לגורמים פרטיים להמשיך להחזיק במבני ציבור ולהעניק להם הנחות אזור בעת שינוי ייעוד. על המדינה להשיב מבנים אלה לחזקתה ולהקצותם לאוכלוסיה נזקקת ולמטרות דיור ציבורי ודיור בר השגה"

לאחרונה התקבלה החלטת מועצה 1228 שעניינה "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע". החלטה זו מחילה הנחות אזור גם על שינוי ייעוד של מבני ציבור. טרם קבלת ההחלטה פנתה האגודה לצדק חלוקתי למועצת מקרקעי ישראל ולשר האוצר והתריעה בפניהם שאין לקבל את הצעת ההחלטה בעניין, בין היתר כיוון שזו מעניקה הטבות יקרות ערך לגורמים פרטים המחזיקים במבני ציבור ואינה מקדמת, כהצהרתה, פתרון למצוקת הדיור הקיימת ואף אינה מגבילה את שינוי הייעוד למגורים ולכאורה ניתן לשנות מבנים אלה גם למסחר ולתעשייה. בסופו של יום, על אף התרעות האגודה, הוחלט לקבל את ההחלטה אולם הובהר כי הנחות האזור יחולו רק בעת שינוי ייעוד למגורים.


האגודה לצדק חלוקתי סבורה כי מדובר בהחלטה בעייתית ביותר, כפי שיובהר להלן:
החלטה מועצה 1228 קובעת בסעיף 4 כי "על התשלומים בעת שינוי יעוד וניצול מיעוד מוסד ציבורי לייעוד מגורים תחולנה הנחות אזור הנהוגות להקצאת מקרקעין למגורים כאמור בסעיף 1". לעמדת האגודה, אין מקום להחיל הנחות אזור על שינוי ייעוד וניצול של מוסדות ציבור. מבנה ציבור שאינו משמש למטרה שלשמה הוקצה - יש להשיבו לחזקת המינהל. הקצאת קרקע ציבורית בתנאים מיטיבים לגורמים פרטיים, נועדה להבטיח כי הקרקע אכן תשמש לצורך הציבורי, כגון חינוך, תרבות, רווחה, בריאות, ספורט וכו' ולא תהפוך לכלי מסחרי בידי הגוף המחזיק בו. לאור הרציונל כי הקצאת קרקע בתנאים מיטיבים נועדה לצורך מימוש מטרות ציבוריות - ולא לשם מתן הטבה כלכלית לגוף כלשהו - הרי שברגע שהקרקע חדלה לשמש למטרתה הציבורית, יש להשיבה למינהל על מנת שיוכל להקצותה מחדש בהתאם לצרכי הציבור. ברור שכל מדיניות אחרת, המאפשרת מסחור של הקרקע, שהוקצתה ללא מכרז ותמורת מחיר סמלי, במקום השבתה למדינה, פוגעת בעקרונות הצדק החלוקתי, שכן היא מעניקה לגורם פרטי הטבה כלכלית משמעותית על חשבון הקופה הציבורית.
דברים אלה מקבלים משנה תוקף נוכח מצוקת הדיור הקיימת בקרב המעמד הנמוך ומעמד הביניים והצורך במציאת פתרונות דיור. השבת מבנים אלה לחזקת המינהל, תוכל לאפשר למדינה לשנות ייעודם למגורים ולהקצותם לאוכלוסיה נזקקת ולמטרות דיור ציבורי ודיור בר השגה. לעומת זאת, אם גורמים פרטים יזכו להחזיק בהם לאחר שינוי ייעודם, השיקולים שינחו אותם, מטבע הדברים, יהיו שיקולי מקסום הרווח ולא טובת הציבור.
בנוסף, התריעה האגודה כי הנושא של שינוי ייעוד מבני ציבור נדון כעת בבג"צ ויש להמתין להכרעה, טרם העברת החלטה חדשה בעניין. במרכז הדיון נדונה חוקיותה של החלטה מספר 1062 של מועצת מקרקעי ישראל, הקובעת תנאים למתן הסכמת מינהל מקרקעי ישראל להעברת זכויות ושינוי יעוד או ניצול, בנכסים שהוחכרו למטרות ציבוריות ללא מכרז (החלטה זו תוקנה ע"י החלטת מועצה מספר 1136). האגודה לצדק חלוקתי הצטרפה כידיד בית משפט להליך ובמסגרת הצטרפותה, טענה האגודה כי החלטה 1062 של המועצה פוגעת בקניין הציבורי ומעניקה הטבות כלכליות משמעותיות, בניגוד למדיניות שנהוגה ביחס לקרקע שהוקצתה לצרכי ציבור ובניגוד לחוזי החכירה. דיון בעתירה צפוי להתקיים בתחילת שנת 2012. אישור החלטה חדשה בעת הזו, קל וחומר החלטה בעלת תנאים מטיבים יותר, אינו ראוי ואף נראה כמחטף.

האגודה מצירה על כך שלמרות התרעותיה הוחלט לקבל את ההחלטה ושוקלת את צעדיה העתידיים בעניין.

לצפייה בהחלטה 1228 וכתבות נוספות בעניין שינוי ייעוד של מבני ציבור ראו –
http://www.mmi.gov.il/MoatzaWeb/InterHachById.aspx?HachId=1228&SearchWords
http://adj.org.il/index.php?module=landwatch;task=view;id=236
http://adj.org.il/index.php?module=landwatch;task=view;id=47


בגיליון:"האגודה לצדק חלוקתי למקבלי ההחלטות: "חוק זיכיון ים המלח פוגע קשות במשאבי הציבור ובזכויותיו, ומקנה הטבות בלתי סבירות לגורמים פרטיים המחזיקים ברכוש הציבורי""; "האגודה לצדק חלוקתי: "דווקא בשל מצוקת הדיור אין להעניק לגורמים פרטיים להמשיך להחזיק במבני ציבור ולהעניק להם הנחות אזור בעת שינוי ייעוד. על המדינה להשיב מבנים אלה לחזקתה ולהקצותם לאוכלוסיה נזקקת ולמטרות דיור ציבורי ודיור בר השגה"";"האגודה לצדק חלוקתי לוועדת רוטקופף: "יש לבטל את משטר הנחלות ולהנהיג מדיניות חדשה להקצאת קרקע חקלאית, המתאימה לזמננו""; עדכונים נוספים מפעילות האגודה".


;