המפסידים והמרוויחים בפרויקט ה"הרחבות"

עפ"י ממצאי מבקר המדינה: גביית הכספים הלא חוקיים ממתיישבים בהרחבות הישובים החקלאיים, נמשכת ללא קשר לאזור ההרחבה ושיטת הבנייה; תוכנית ההרחבה, שמטרתה לאפשר לישוב להגדיל את אוכלוסייתו "הפכה לפרויקט עסקי גרדא, שבו הרווח הכלכלי מתחלק בין היזם לבין האגודה".


עפ"י ממצאי מבקר המדינה: גביית הכספים הלא חוקיים ממתיישבים בהרחבות הישובים החקלאיים, נמשכת ללא קשר לאזור ההרחבה ושיטת הבנייה; תוכנית ההרחבה, שמטרתה לאפשר לישוב להגדיל את אוכלוסייתו "הפכה לפרויקט עסקי גרדא, שבו הרווח הכלכלי מתחלק בין היזם לבין האגודה".[1]
כידוע, בשנות ה- 90, ניתנה אפשרות לישובים במגזר הכפרי (מושבים וקיבוצים) לבצע הרחבות בתחומם, לקלוט מתיישבים חדשים וכן לשכן את בני הדור הצעיר (שאינם "בנים ממשיכים"). מגרשי הבנייה למגורים בהרחבות, מוקצים ע"י המינהל בפטור ממכרז, לאותם מועמדים המקבלים את ההמלצה של אגודת הישוב.
בפועל, נוצל הסדר ה"הרחבה" כך שתמורת המלצת היישוב, נדרשו תשלומים, שלא כדין, מאותם מועמדים אשר ביקשו להתקבל ל"הרחבה" (ר' התרעות קודמות של האגודה לצדק חלוקתי בעניין).
על אף הנחייתו של היועץ המשפטי לממשלה דאז, מר רובינשטיין, לפעול כנגד גביית הכספים שלא כדין, תופעה זו עודנה קיימת. על כך מעיד דו"ח מבקר המדינה[2], אשר פורסם במאי 2009, החושף תמונה עגומה ביותר וממצאים חמורים באשר לתופעה הפסולה מיסודה, של גביית כספים שלא כדין ממתיישבים ב"הרחבות", הן בישובים במרכז הארץ והן בישובי הפריפריה. להלן, בתמצית, מספר ממצאים:
במרכז הארץ – נמצא ע"י המבקר, כי גם כאשר המגרשים בהרחבות שווקו תמורת דמי חכירה מלאים(בהתאם להחלטת מועצה שהיתה בתוקף באותו המועד - החלטה 959) הצליחה אגודת הישוב הנבדק, לגבות כספים נוספים שלא כדין, עבור "זכות ההמלצה". בדיקת המבקר מעלה כי המדובר בסכומים של מאות אלפי שקלים למגרש וזאת מאחר והערכת השמאי הממשלתי את שווי המגרש, היתה נמוכה יותר ממחיר השוק. קביעת המבקר ברורה – במקרים אלה, הכספים הנגבים שלא כדין (ההפרש בין מחיר השוק ובין המחיר שהמדינה גובה) באים על חשבון קופת המדינה.
בפריפריה – נבדק יישומה של החלטת מועצה 888, אשר התירה גביית כספים ממשתכנים בישובי קו העימות, בכפוף לתקרה שקבעה הנהלת המינהל ולבקרתה על פעולות הגביה. המבקר חושף כי במספר ישובים גבו כספים מהמומלצים, זאת מבלי שהוגשו למינהל הבקשות הנדרשות לפי ההחלטה ואף גבו סכומים החורגים מהתקרה שנקבעה.
זאת ועוד, בדיקה שנערכה ע"י המבקר העלתה כי במס' קיבוצים במועצה האזורית גליל עליון, שימשה הבנייה המרוכזת, שבוצעה ללא אישור המינהל, כלי לגביית כספים שלא כדין, תוך חבירה יחדיו של הקיבוץ והיזם (לדוגמא, נמצא כי קיבוץ מסוים, עפ"י הסכם שנחתם בינו לבין היזם, גבה עבור 83 מגרשים ששווקו בהרחבה 7.2 מיליון ₪, שלא כדין). חשוב לציין את קביעת המבקר – במקרים אלה, מהכספים הנגבים שלא כדין והרווחים, נהנים האגודות והיזמים וזאת על חשבונו של המתיישב.
תופעה חמורה נוספת, עליה מצביע המבקר, הינה התנהלותו של המינהל ותרומתו למצב, כאשר הסתפק הוא בקביעת כללים, אולם לא פעל לאכפם. המבקר מפנה אצבע מאשימה לכיוון המינהל, אשר הפקיר את ניהול הקרקע ושיווקה, בשל אזלת ידו וקובע, כי מחדלו של המינהל חמור עוד יותר, נוכח מודעות הנהלת המינהל לסחר שנעשה בזכות ההמלצה ולגביית כספים שלא כדין תמורתה.[3]
לשם מניעת התופעה של גביית כספים אסורים, נדרש המבקר למסקנה כי - המינהל צריך לנהוג בקרקעות המוקצות במסגרת ההרחבות מנהג בעלים, כמו בכל קרקע אחרת שבניהולו. מסקנה זו מבוססת על מספר פרמטרים: הפוטנציאל הכלכלי הטמון בהרחבות; משמעות שיווק הקרקע בפטור ממכרז; הניסיון המלמד, כי ההוראות הקבועות לשיווק הקרקעות - לא הצליחו למנוע את גביית הכספים הלא חוקיים.
מבקר המדינה אף ממליץ למינהל – במקרים בהם נגבו כספים שלא כדין – לשקול את האפשרות של ביטול החוזים והשבת הכספים למתיישבים בהרחבות.

דו"ח זה של מבקר המדינה, על כל ממצאיו והמסקנה המובאת בסופו, תומכים בטענת האגודה, לפיה, כל עוד מוקצות הקרקעות בפטור ממכרז ועל יסוד המלצת האגודה, למינהל לא תהא כל יכולת לפקח על תופעת גביית הכספים האסורים.


___________________________________


[1] דו"ח מבקר המדינה, דו"ח שנתי 59ב לשנת 2008 ולחשבונות שנת הכספים 2007, עמ' 313.
[2] דו"ח שנתי 59ב לשנת 2008 ולחשבונות שנת הכספים 2007, כפי שפורסם באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה.
[3] "אף שהנהלת המינהל הייתה מודעת לכך שאגודות רבות גובות כספים שלא כדין, היא לא פעלה כמתחייב מאחריותה ולא הקימה מנגנוני פיקוח נדרשים. גם כאשר קיבלה החלטות על הקמת מנגנוני פיקוח, לא פעלה כדי ליישם את החלטותיה, לא יזמה דיון במועצה על גביית כספים שלא כדין ולא הציגה לה את הנושא על כל צדדיו". ראה עמ' 313 לדו"ח.


בגיליון: עוד לא אבדה תקוותנו: הקואליציה נגד הפרטת הקרקעות ; סקר הקואליציה האזרחית - סביבתית נגד הפרטת הקרקעות; המפסידים והמרוויחים בפרויקט ה"הרחבות"; עדכונים לחודש יולי 2009

;