המכרז החדש במתחם מעוין השורק - טוב לאיקאה ורע לציבור

נראה היה כי הוצאת מכרז חדש למתחם מעוין השורק, תביא לפתרון הולם לבעיות שהתגלו, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה משפטית. אולם, עיון בתנאי המכרז מעלה כי תנאיו מטיבים עם איקאה בלבד, אשר על אף שפעלה בניגוד לדין תזכה להשבת מלוא השקעותיה.כפי שפרסמנו בעבר, "איקאה ישראל" זכתה במכרז להחכרת קרקעות במתחם הידוע כ"מעוין השורק" בראשון לציון. על אף שהייעוד של המקרקעין הינו לתעשייה (לפי התוכניות המאושרות וכפי ששווקו ע"י מינהל מקרקעי ישראל) החלה איקאה לקבוע עובדות בשטח תוך בניית מבנה עצום מימדים, במטרה שזה ישמש כחנות איקאה בדרום. ברור ששימוש זה הינו שימוש מסחרי, המנוגד לייעוד של הקרקע - תעשייה.
בית המשפט המחוזי בפסק דינו[1], ביטל את ההיתר לשימוש חורג שניתן לאיקאה ע"י הוועדה המקומית וקבע כי האמצעי של "היתר לשימוש חורג" נועד לעניינים נקודתיים וקלי ערך ולא לקביעת עובדות מוגמרות בשטח והסדרת סטייה כה קיצונית וחמורה מהתוכניות החלות, כפי שניסתה איקאה לעשות.
בפסק דין נוסף[2], ביטל ביהמ"ש המחוזי את זכייתה של איקאה במכרז. נקבע כי המכרז עצמו שריר וקיים וכי למינהל שיקול דעת באשר לקביעת הזוכה במכרז. כנגד קביעותיו הנ"ל של ביהמ"ש המחוזי הוגשו מס' ערעורים[3], אשר נכון למועד זה טרם הוכרעו.
לאחרונה, החליט המינהל לפעול לשיווק הקרקע במתחם מעוין השורק, מחדש, לרבות הבנוי עליה.
נציין כי בקשה להשהיית הליכי המכרז החדש, אשר הוגשה לביהמ"ש העליון, במסגרת הליכי הערעור התלויים ועומדים בפניו, נדחתה. כמו כן, הוגשו שתי עתירות מנהליות לביהמ"ש המחוזי, כנגד פרסום המכרז החדש.
מעיון בתנאי המכרז עולה כי על הזוכה להשיב ישירות לאיקאה סך של כ- 293 מיליון ₪ וזאת בגין עלויות הפיתוח והבנייה שבוצעו במקום. תנאי זה הינו תוצאה של הסכם תמוה שנחתם בין המינהל לבין איקאה ביום 1.2.09, בעקבות החלטת הנהלה של מינהל מקרקעי ישראל, אשר במסגרתו הוסכם על החזר כלל ההשקעות והתשלומים לאיקאה לאור ביטול זכייתה במכרז. העיון בהסכם מעלה שאלות רבות באשר לסבירותו.

האגודה לצדק חלוקתי סבורה כי מדובר בתנאי בלתי סביר, המעניק פיצוי של 100% לאיקאה ואינו נותן כלל ביטוי למחדליה. איקאה ביצעה עבודות אלה במקרקעין, תוך הסתמכות על מצב תכנוני אפשרי עתידי, ובכך נטלה על עצמה ביודעין סיכון. מן הראוי היה כי כל הצדדים הנוגעים בדבר יישאו בנטל. הלכה למעשה, המדינה מעניקה פרס לחברה אשר בחרה ליצור עובדות בשטח ולהפר את הוראות החוק ומגבלות התכנון והבנייה הקיימות. פעולה זו עלולה להוות תמריץ בעתיד ליזמים, להמשיך ולהתעלם מיעוד הקרקע וממגבלות התכנון והבניה הקיימות בשטח.
נראה כי תנאי ראוי יותר היה כזה, הכולל הערכת שמאי ממשלתי של המבנה, כך שהמכרז ישקף את השווי האמיתי של המבנה כיום לצד שלישי בלתי קשור, ולא את גובה ההשקעה של איקאה. מכרז כזה היה מאפשר ליותר אנשים להתמודד במסגרתו, בניגוד למצב הקיים בו תנאי ההשבה הבלתי סביר הופך את ההשתתפות במכרז כדאית בעיקר לאיקאה.
מקרה זה מהווה דוגמא נוספת לחשיבות פרסום ההחלטות של הנהלת המינהל. אין זה ראוי כי החלטות עקרוניות מסוג זה הנוגעות לכספי המדינה תתקבלנה בחדרי חדרים מבלי שתפורסמנה ותעמודנה לביקורת ציבורית. כידוע, האגודה פועלת להגברת השקיפות בהליכים מנהליים ושלטוניים בכלל ובמינהל מקרקעי ישראל בפרט.
________________________________
[1]עת"מ (ת"א) 1254/07 לאה ברוך ו- 15 אח' נגד משרד הפנים – וועדת הערר במחוז מרכז ואח'. פורסם ביום 23.9.07.
[2] עת"מ (ת"א) 1491/06 לאה ברוך ו – 23 אח' נגד מינהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז ואח'. פורסם ביום 16.12.07.
[3] עע"מ 11189/07 לאה ברוך ו- 22 אח' נגד אירוס הגלבוע בע"מ; עע"מ 798/08; עע"מ 446/08 ועע"מ 496/08.בגיליון: המכרז החדש במתחם מעוין השורק - טוב לאיקאה ורע לציבור; מקיבוץ למושב - האמנם שינוי ארגוני בלבד?; יד ימין אינה יודעת מיד שמאל; עדכונים לחודש פברואר 2009.


הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;