החלטת מועצה חדשה מעניקה הטבה נוספת לחברת יכין חק"ל

מועצת מקרקעי ישראל קיבלה החלטה שתאפשר, הלכה למעשה, לחברת יכין חק"ל להמשיך להחזיק בקרקעות החקלאיות שבידיה בעת הליכי שינויי יעוד;


ביום 9.3.08 התקבלה החלטה[1] העוסקת ב"תנאים להקצאת קרקע חקלאית שהוקצתה למטרת מטעים לתקופת חכירה נוספת" (לצפייה בהצעת החלטה).

בטרם הדיון במועצה הגישה האגודה נייר עמדה ולהלן עיקרי השגותיה על החלטה זו:

ראשית, ההחלטה מאפשרת לחוכר לחתום על חוזה חכירה נוסף ל-49 שנה גם כאשר קיים תהליך של שינוי ייעוד בקרקע. הרציונאל העומד מאחורי סעיף זה אינו ברור. לשם מה יש לחתום על חוזה חכירה ל- 49 שנים נוספות, כאשר לכאורה לפחות עם שינוי הייעוד אמור החוכר להחזיר החזקה בקרקע למינהל.

שנית, ממקרא הצעת ההחלטה אומנם מובהר שמינהל יכול לדרוש השבת הקרקע לידיו עם שינוי הייעוד (סעיף 2.2. סעיף 2.1 ו 2.2) – אולם זכות זו, אינה מוחלטת כבעבר, אלא מותנית בדרישה אקטיבית של המינהל לקבל הקרקע.

הצורך בדרישה אקטיבית של המינהל לשם גיבוש זכותו לקבל בחזרה את הקרקעות בעת שינוי ייעודן, מעלה מספר קשיים בלתי מבוטלים:

תחילה, לא ברור האם זכות זו של המינהל מוגבלת בזמן וקיים חשש כבר שאם המינהל לא יעמוד על זכותו בסמוך לאחר אישור שינוי הייעוד במקרקעין, עשוי החוכר לקדם מתן היתרי בנייה או אף לבנות במקרקעין, ובכך למנוע השבת הקרקע למינהל בטענת הסתמכות.

מעבר לכך, ההחלטה אינה נוקבת בשיקולים ובמקרים בהם ידרוש המינהל השבת הקרקע לידיו ושיקול הדעת נותר פרוץ ובלתי מוסדר. זהו פתח רחב דרכו ניתן להתייחס באופן מטיב ומפלה לגופים חזקים אשר ידעו לעמוד על "זכויותיהם" מול פקידי המינהל, כדוגמת יכין חק"ל, ובמקרים אלה ואחרים שלא לדרוש את השבת הקרקעחרף קיומו של סעיף מפורש בחוזה החכירה.

אין ספק, כי המדובר בהחלטה בעלת משמעויות מרחיקות לכת ביחס למקרקעי הציבור המוחזקים על ידי חברת יכין חק"ל ויש לראותה כמהלך משלים להחלטות מועצה קודמות (1046 ו - 969).

החלטה 1046: ההחלטה מאפשרת האחדת מועדי סיום חוזי החכירה של חברת יכין חק"ל עד לשנת 2010 וחידושם לתקופה נוספת של 48 שנה (דהינו עד 2058). כזכור, בגין החלטה בעייתית זו נקבע בגוף ההחלטה, כי ועדת ביקורת שתוקם תבחן את הפרשה ותגיש את המלצותיה.

החלטה 969[2]: ההחלטה מאפשרת לחברה לעיבוד חקלאי להמשיך להחזיק בקרקע בעת שינוי ייעוד, ככל שהחוזה לא קובע במפורש אחרת. ההחלטה זו אומנם מוקפאת כיום אך בשילוב עם ההחלטה הנוכחית, נראה כי הקרקע תיוותר בידי החוכר בכל מקרה, בוודאי בידי גוף כה חזק ודומיננטי כיכין חק"ל.

ראוי לציין, שלפני מספר חודשים שלחה האגודה לשר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל, למנהל המינהל, ליועץ המשפטי לממשלה ולשר האוצר, מכתב המתריע בפניהם על חובת המינהל להשיב להחזקתו את הקרקעות החקלאיות המוחזקות על ידי יכין חק"ל סמוך למתחם עתידים וזאת בשל שינוי הייעוד הצפוי בהם . בתגובה השיב מנהל המינהל לאגודה כי המינהל יפעל, בין היתר, בהתאם להחלטות מועצה הנוגעות לחוזים למטרת מטעים (לצפיה בהתכתבות), כעת עם קבלת ההחלטה העוסקת בחוזים למטרות מטעים נראה שמדובר בהחלטה מתוזמנת.

נראה אפוא, כי החלטה זו נועדה "לפתור" בעיה לכאורה וליתן פטור למעשה לחברות כגון חברת יכין חק"ל בכל אותם מקרים בהם חלה עליהן החובה להשיב את קרקעות שנמצאות בתהליך שינוי ייעוד.
לדעת האגודה המדובר במהלך בלתי ראוי ומהווה חלק ממהלך כולל של ויתור של המינהל על קרקעות יקרות ערך במרכז המדינה המחוזקות בידי יכין חק"ל וחברות מטעים נוספות כגון מהדרין. כפי שנקבע בבג"צ הקרקעות (244/00) מוטלת על המינהל חובה לעמוד על מימוש האינטרס הציבורי ולמנוע קבלת החלטות שכאלה, חובה זו הופרה לדעתנו במקרה הנ"ל.

___________________________

[1] נוסח רשמי של ההחלטה שהתקבלה טרם פורסם. כתבה זו מתבססת על הצעת ההחלטה שפורסמה בטרם הדיון.
[2] סעיף 5.2
בגיליון: התנהלות בעייתית סביב בחירת מנהל חדש למינהל מקרקעי ישראל, החלטת מועצה חדשה מעניקה הטבה נוספת לחברת יכין חק"ל, הפעלתם של בתי נופש בקיבוץ פרוד תמשך על אף שהעניין לא מוסדר מבחינה חוקית וכספית, עדכון מפעילות האגודה לחודש מרץ 2008.


;