פיצוי בגין קרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים

בחודש דצמבר התקבלה החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1222 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים – הוראת שעה". ההחלטה כוללת תמריצים להשבת קרקע חקלאית שיעודה שונה וזאת בכפוף לבקשת מינהל מקרקעי ישראל להשיב את הקרקע.


בהתאם להחלטה, כאשר שונה ייעודם של מקרקעין וועדת המנכ"לים החליטה שאלה דרושים לשיווק מיידי, המינהל ישלח לחוכר דרישת השבה בה יודיע לו על הפיצוי והתמריץ, להם יהיה זכאי.

גובה הפיצוי ייקבע כדלקמן :
דונם בגידול שלחין יפוצה ב- 12,700 ₪;
דונם בקרקע מטעים יפוצה ב - 30,800 ₪;
על גידולי בעל (גידולים ללא השקיה) ההחלטה לא תחול והמינהל יביא הצעה נפרדת למועצה.

בנוסף נקבע כי אם החוכר ישתף פעולה הוא יזכה לפיצוי של 50% ויקבל אפשרות לרכוש בפטור ממכרז ובתשלום דמי חכירה מהוונים מלאים מגרשים (במרכז הארץ עד 20% מהשטח ובאזורי עדיפות לאומית עד 25%). כאשר המחיר ייקבע בהתאם למכרזים בפועל.

כזכור, החלטה זו מבטלת את החלטה 969 ההיסטורית שהוקפאה על ידי בג"צ בשל עתירת אדמתי.

בנוגע להחלטה 969, האגודה התריעה בפני הצוות הבינמשרדי שבחן את ההחלטה, כי קיימים בה פגמים רבים וכי חלק מסעיפיה אינם סבירים ומנוגדים לעקרונות השוויון והצדק החלוקתי.

כך למשל, טענה האגודה כי תמריץ בגין וותק או בגין תמיכה במרכיבי תכנון כגון ציפוף, שינוי גבולות ובכלל ההליכים הנדרשים לקידום תוכנית, הינו בלתי סביר בשל היעדר רלבנטיות וכן בשל העובדה שהינו מעודד "הפשרת" קרקעות גם שלא לצורך, רק בשל הפיתוי הכספי.

לעמדת האגודה החלטה 1222 הינה החלטה סבירה יותר שמתקנת הרבה מהכשלים עליהם הצביעה האגודה בעבר.

יחד עם זאת, ישנה חשיבות מרבית לשקיפות באשר להחלטות של וועדת המנכ"לים ולאופן יישום ההחלטות בנוגע לחברות לעיבוד חקלאי (כגון חברת יכין חק"ל).

לאור העובדה שמדובר בהוראת שעה התקפה למשך שנתיים, בכוונת האגודה להמשיך ולעקוב בעניין זה.למידע נוסף ראו כתבה קודמת בעניין זה: החלטה 969 – אינה סבירה


בגיליון: שימוע בפני וועדת ששינסקי; פיצוי בגין קרקע חקלאית שיעודה שונה למגורים ; הממשלה משתלטת על הוועדה המחוזית על חשבון האינטרס הציבורי; עדכונים מפעילות האגודה לחודש דצמבר

;