החלטת ממשלה קובעת: תוכניות ארוכות וקצרות טווח לתכנון ופיתוח מקרקעי ישראל

בישיבת הממשלה מיום ה- 12/8/07 אושרו עיקרי המדיניות הכלכלית לשנת 2008.


במסגרת זו הוחלט על כינונם של צוותים בינמשרדיים בראשות יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה, אשר אמורים לגבש תוכניות רב שנתיות עם יעדים מינימאליים לתכנון ופיתוח בתחום הבנייה למגורים ולתעסוקה, הכל מתוך צפיית צרכי המשק עד לשנת 2030 (להלן יכונו התוכניות שיגובשו על ידי הצוותים כאמור בשם כולל "התוכנית")[1];

ההחלטה קובעת כי צרכי המשק יקבעו בהתבסס על הערכות שעמדו בבסיס תמ"א 35. ראוי להזכיר כי תמ"א 35, הינה תוכנית המתאר הארצית, שהתקבלה אך לפני שנתיים ו"מהווה את המסמך התכנון העליון במדינת ישראל " (ר' גם דברי ההסבר להחלטה בעמוד 107 ).
הצורך בקביעת התוכנית האמורה מוסבר בדברי ההסבר (עמ' 110) באופן הבא:
"פעילות ייזום התכנון והפיתוח של קרקע למגורים ותעסוקה מפוזרת כיום בשלושה גופים שונים: מינהל מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון ומשרד התעשייה המסחר והתעסוקה. בהתאם לכך, לא מתקיימת ראייה אסטרטגית כוללת ומשולבת של ממשלת ישראל באשר לכיוונים ויעדי פיתוח הרצויים למדינת ישראל. מצב דברים זה, מביא לכך שמשרדי הממשלה פועלים לביצוע תכנון ופיתוח ללא מערכת סדרי עדיפויות המבוססת על ראייה אסטרטגית כוללת."
האגודה מברכת על יוזמה חשובה זו. תוכנית כוללת, שתתבסס על יעדים ארוכי טווח ותאפשר בחינה עניינית של צרכי התכנון והפיתוח במדינה ישראל, וזו – ככל שלא תחטיא את מטרותיה המוצהרות - עשויה למנוע מחטפים תכנוניים המתרחשים כיום, בכל רחבי הארץ, על ידי מגזרים וגופים חזקים כלכלית או בעלי אחיזה בקרקעות המדינה (למשל ראה החלטות המועצה בעניין חברת יכין חק"ל).
עם זאת מבין השיטין עולות מהחלטת הממשלה מספר תהיות, אשר נוטעות את התחושה כי יש לבחון את תוכנית שתוגש בקפידה ולהבטיח כי זו, אכן תהלום את מטרותיה, ואין בהן בכדי להוות סיוע להמשך חלוקה בלתי צודקת של מקרקעי המדינה.
ראשית, ההחלטה נעדרת הוראה ברורה, המכפיפה את התוכנית להוראות תמ"א [2] 35 וזו מוזכרת אך בהקשר של הערכות אשר עמדו בבסיסה. העדר הוראה כאמור בולטת במיוחד לאור היותה של ההחלטה החלטת תכנון במלוא מובן המילה. עד כדי כך מגיעים הדברים שעל פי ההחלטה מצווה יו"ר הועדה הארצית לתכנון ולבנייה לדווח לממשלה מידי רבעון אודות עמידה ביעדי התכנון שיקבעו.
שנית, בתוכנית ארוכת הטווח ייקבעו יעדי מינימום מחייבים כלומר, לכאורה לא ניתן יהיה לאשר תוכנית שלא תעמוד ביעדי המינימום. בנוסף יקבעו יעדים לוועדות עצמן (מקומיות, מחוזיות וועדה ארצית) כאשר יו"ר הועדה הארצית לתכנון ובנייה יהיה מחויב לדווח לממשלה אודות עמידה ביעדים שיקבעו;
אוסף ההוראות הנ"ל מעלה את חשש כבד, כי קביעת יעדי ארוכי טווח מינימאליים וגזירת התוכניות מהם, עלולים לאיין ולפרוץ את הוראות תמ"א 355.

בהקשר זה ראוי להזכיר כי ההחלטה הנדונה עניינה באופן "מקרי" הבנייה למגורים ותעסוקה בלבד(בהתעלם מצרכי המשק בתחום התשתיות, החקלאות או שמירה על השטחים הפתוחים למשל). מדוע לא קובעת ההחלטה כי יבחנו כלל צרכי התכנון של הציבור בישראל?

התעלמות זו, מתחומים מרכזיים כגון, התשתיות (המשלימות ומשרתות תוכניות בתחום הבניה והתעסוקה ואשר דווקא בתחום זה נדרש תכנון לטווח ארוך) מחזקת את החשש, כי עיתוי ההחלטה והרוח העולה ממנה אינם מקריים, אלא נועד להוות מהלך משלים להחלטות 979 ו - 1101 של מועצת מקרקעי ישראל (אשר עניינן בנייה למגורים ותעסוקה במגזר הכפרי).

יש להזכיר, כי ההחלטות 979 ו1101 של מועצת מקרקעי ישראל, מזכירות במפורש את תמ"א 35, מכפיפות עצמן אליה, ועצם קיומה של תמ"א 35 היווה את אחת מטענות "ההרגעה" לפיהן הוראות תמ"א 35 הן שיאזנו את האפשרות הניתנת בהחלטות אלו לבנות באופן כמעט בלתי מוגבל למגורים ותעסוקה בקרקעות המגזר הכפרי. ( ראה למשל דוח ועדת הבר עמ' 32 שם נכתב כי "תמ"א 35, אשר אושרה ע"י הממשלה ביום 27.11.2005 קובעת (בניגוד לתמ"א 31) מגבלה עליונה דיפרנציאלית למספר יחידות הדיור שניתן לאשר לבנייה בכל אחד מהיישובים החקלאיים בארץ ...." .

האגודה מברכת בעקרון על החלטות שעניינן קביעת מדיניות מקפת וארוכת טווח, ואולם נראה כי אין מנוס מן המסקנה כי החלטה הנדונה עלולה לפרוץ את מסגרות תמ"א 35 בשני תחומים ספציפיים (מגורים ותעסוקה) ועלולה לאפשר בנייה מואצת בקרקעות המצויות בתחומי המגזר הכפרי ובהתעלם מהצרכים הנוכחיים והעתידיים של כלל אזרחי המדינה.[1] ההחלטה הייתה אמורה להיות חלק מחוק התקציב לשנת 2008, אולם בחוק התקציב בפרק העוסק בתכנון הקרקעות (עמ' 195) על אף שמדובר על הגברת קצב שיווק הקרקעות, באופן מעשי התכנון מעורפל ואין התייחסות קונקרטיות.
[2] אין לראות באמור לעיל התייחסות עניינית לטיבה של תמ"א 35, אשר הינה בעייתית לכשעצמה.
בגיליון: החלטת ממשלה קובעת תוכניות ארוכות וקצרות טווח לתכנון ופיתוח מקרקעי ישראל ; מועצת מקרקעי ישראל כחוק ההסדרים ; עדכונים מפעילות האגודה לחודש אוקטובר 2007 .


הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;