התקבלה החלטה: אפשרות ההמלצה של המגזר הכפרי בהרחבות הישובים תצומצם

ההחלטה הקובעת כי יוגבל שטח המגרשים שישווק בהרחבות של המושבים והקיבוצים ללא מכרז ולפי המלצת האגודה ל-115% בלבד מתקן הנחלות ביישוב. שאר המגרשים ישווקו ע"י המינהל ובדרך של מכרז פומבי.


ביום 21.5.07 אימצה מועצת מקרקעי ישראל את הצעת החלטה מספר 171 (להלן: "ההחלטה החדשה"). בתמצית, קובעת ההחלטה, כי יוגבל שטח המגרשים שישווק בהרחבות של המושבים והקיבוצים ללא מכרז ולפי המלצת האגודה ל-115% בלבד מתקן הנחלות ביישוב. שאר המגרשים בהרחבות ישווקו על ידי המינהל ובדרך של מכרז פומבי.

מהשוואת ההחלטות הבטלות (959, 1002 ,988 ו-1084) להחלטה החדשה, נראה כי לא מדובר במהפכה, אלא, בצעד אחד לכיוון יישומם של עקרונות הצדק החלוקתי במקרקעין ולהשבה – חלקית – של הסמכות הניהולית בקרקע לידי מינהל מקרקעי ישראל. הכל כמוסבר להלן.

ככלל, דרך המלך בשיווק קרקעות במדינת ישראל הינה על ידי מכרז המעניק הזדמנות שווה לכל מעוניין לרכוש זכויות בקרקע.
עם זאת, יישובים חקלאיים, אשר ביקשו להרחיב את אוכלוסייתן, לקלוט תושבים חדשים ואף לאפשר לבני היישוב שאינם בנים ממשיכים אפשרויות מגורים בתחומי היישוב, שמרו לעצמם את הזכות להשפיע על זהות המצטרפים ליישוב באמצעות "זכות ההמלצה" שנקבעה לאגודה ואשר בלעדיה, לא הקצה המינהל מגרשים.
על מנת שלא ייעשה שימוש מוגזם באפשרות ההרחבה, נקבע (כבר בהחלטה 737 שנפסלה בבג"צ הקרקעות) כי כמות המגרשים הנוספים תהיה עד 115% ממספר הנחלות בכל יישוב.
ברם, נתגלתה תופעה שבה האגודות החקלאיות גבו תשלומים מכוח זכות ההמלצה שלהן מתושבים שביקשו לרכוש מגרשים, וכתוצאה מהאפשרות לסחור בזכות ההמלצה התגברה מניה וביה האטרקטיביות של שיווק מגרשים ולפיכך אגודות רבות מצאו פרצות וחריגים שאפשרו לשווק הרבה יותר מגרשים מאשר הייתה הכוונה המקורית, כאשר הטעם לכך ברור – כל מגרש שמשווק ע"י האגודה מביא לתוספת הכנסה בזכות התשלום עבור זכות ההמלצה.

כך למשל החלטה 959 קבעה בסעיף 2.2(1) כי "מספר המגרשים בתוכנית יקבע על ידי רשויות התכנון... ככלל, תאושר תוכנית בהיקף מגרשים של 115% ממכסת הנחלות המתוכננות של הישוב החקלאי.
על אף האמור לעיל מוסמכת ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל לאשר תוכניות בהיקף העולה על האמור, על פי קריטריונים אשר יוצעו על ידה ויאושרו ע"י המועצה".

לאחר מכן, תוקנה החלטה 959 ע"י החלטות 988, 1002, ו- 1084 אשר הגדילו את היקף המגרשים שניתן לשווקם בכפוף לאישור מוסדות התכנון.

על רוח הדברים בשטח ניתן ללמוד מדברי ההסבר להחלטה 1002 "הניסיון שנצבר מראה, כי ישובים רבים מבקשים לאשר תוכנית בה מספר המגרשים עולה על השיעור בסך של 115%.... מדובר למעשה ביוזמה של האגודה אם להרחיב ובאיזה שיעור...", ומדברי ההסבר להצעה171: "מגרשי ההרחבה נועדו במקורם לאפשר הקצאת מגרשים לבנים של בעלי נחלות ומשקי עזר שאינם בנים ממשיכים והמעוניינים להמשיך לגור בישוב[...] נוצר מצב שלעיתים מגרשי ההרחבה מהווים במקרה הקיצוני פי חמישה ממס' הנחלות התקניות בישוב. לכן הוחלט שאין מקום לאפשר לאגודת ישוב להפנות מומלצים למגרשים אלה בפטור ממכרז ולהחזיר את מגבלת 115% לנושא הפטור ממכרז בלבד. " (הדגשות לא במקור).

ההחלטות הבטלות שהותירו את זכות ההמלצה של הישוב על כנה ולא הגבילו אותה, אפשרו למגזר הכפרי להמליץ על מועמדים רבים בהרחבות, ללא מכרז ולעיתים תוך ספסור בזכות ההמלצה, לשם הפקת רווחים. בכך הצליחו ישובים להתעשר ממקרקעי הציבור וזאת תוך פגיעה בעקרונות הצדק החלוקתי. על כן, ההחלטה החדשה, הקובעת כי זכות ההמלצה ליישוב נשמרת ביחס ל115% מהמגרשים 'בלבד', מונעת הרחבה משיקולים כלכליים של האגודה והינה הכרחית ומתבקשת נוכח המציאות שנוצרה.

ההחלטה החדשה הינה בבחינת "הרע במיעוטו", לעמדת האגודה היה צורך להגביל את זכות ההמלצה רק למקרים של שיווק מגרשים לבני היישוב. ההחלטה החדשה אומנם לא תמגר לגמרי את תופעת הספסור העקיף בזכות ההמלצה, הפקת הרווחים מקרקעות הציבור והדרת אוכלוסיות מסויימות מההרחבות, אולם יש בה להפחית מתופעות אלה וגם על כך האגודה מברכת.

לצד ההתייחסות להחלטה החדשה לגופה יש לאגודה ביקורת על היבטים פרוצדורליים בקבלת ההחלטה:
סדר היום לישיבת המועצה פורסם באתר האינטרנט של המנהל כבר ביום ה - 14.5 אולם לא הופיע בו קישור לתוכן המוצע של הצעת החלטה 171 (ההחלטה החדשה), וזאת בניגוד להצעות החלטה אחרות שהיו בסדר היום ולתוכנן היה קישור. הצעה 171 פורסמה לבסוף במהלך סוף השבוע כאשר הישיבה נקבעה ליום ב', ה-21.05. כך למעשה נוצר מצב שלא ניתנה אפשרות סבירה להגיב על תוכן ההצעה.
האגודה סוברת כי התנהלות זו אינה עומדת בקנה אחד עם עקרון השקיפות ואין בה כדי לתת לציבור ולכל הנוגעים בדבר אפשרות תגובה הוגנת.

בגיליון: חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) חוזר לסדר היום; מבצע דמי היוון במגזר העירוני; התקבלה החלטה: אפשרות ההמלצה של המגזר הכפרי בהרחבות תמוצמם; מדיניות חדשה יוצאת לדרך: עידוד בניית דירות להשכרה.
;