מבצע דמי היוון במגזר העירוני

אחת מעשרים ואחת ההחלטות שהתקבלו בישיבת המועצה מיום ה- 27.3.07 עוסקת במה שמוגדר כמבצע היוון למגזר העירוני. ההחלטה מעניקה הטבות כספיות אשר אינן משרתות את המטרות העומדות בבסיס מבצע ההיוון, ולמעשה יוצרות תמריץ הפוך!מועצת מקרקעי ישראל אימצה ביום 11.1.2006 את המלצות הוועדה הציבורית לרפורמה במינהל מקרקעי ישראל, בראשות יעקב גדיש ז"ל (ועדת גדיש), ואלה פורסמו בהחלטת מועצה מספר 1066.(נסקר על ידי האגודה בגיליון מס' 5) לענייננו, אפשרה החלטה זו, לראשונה, העברת זכויות בעלות לדיירים במגזר העירוני, כנגד תשלום משתנה, בהתאם לפרמטרים שנקבעו.
החלטה זו - חלה על החוכרים שהיוונו 91% מזכויות החכירה, ולמעשה מאפשרת השלמת הזכויות עד – 100%, היינו בעלות.

ביום 27.3.07 התקבלה הצעת החלטה מס 153 שכותרתה "היוון דמי חכירה ודמי הסכמה - תיקון החלטת מועצה מס' 1076" (להלן: "ההחלטה הנוכחית"). מניתוח ההחלטה הנוכחית והשוואתה להחלטה 1076 עולה כי הינה מרחיקה לכת בהעניקה הטבות כספיות שאינן משרתות את התכלית העומדת בבסיס מבצע ההיוון.

ההחלטה הנוכחית ביטלה איזון עדין שנקבע בהחלטה מועצה 1076, ובכך מחטיאה את מטרתה.
החלטת מועצה 1076 אפשרה לחוכרים להצטרף למבצע היוון, תוך דחיית תשלום דמי ההיוון עד למכירת הנכס ו/או ביצוע בנייה בו. דחיית תשלום דמי ההיוון – על פי החלטת מועצה 1076 – אינה משיגה באופן מלא את המטרה של צמצום החיכוך עם האזרח, הואיל ועל המינהל להמשיך ולפקח על קרקעות עירוניות אלה. ברור, כי אם המינהל צריך להמתין עד למכירת הנכס ו/או בנייה בו על מנת לגבות את דמי ההיוון, הרי עד לגבייתם ולצורך גבייתם, חייב המינהל להמשיך ולפקח על הקרקעות העירוניות.

החלטה 1076, התנתה את דחיית תשלום דמי ההיוון כנגד תשלום הפרשי הצמדה וריבית כדין, דבר אשר יצר תמריץ לפרוע את חוב דמי ההיוון לאלתר ולא להמתין עד למכירת הנכס ו/או בנייה בו.

ההחלטה הנוכחית – אשר טרם אושררה – ביטלה את הצורך בתשלום ריבית כנגד דחיית תשלום דמי ההיוון ובכך יצרה תמריץ – לכל חוכר - לדחות את התשלום.

כלומר, אם החלטה 1076 ניסתה לתמרץ חוכרים לפרוע את דמי ההיוון לאלתר, ולצמצם את החיכוך עימם, הרי ההחלטה הנוכחית, יוצרת תמריץ הפוך! ומגדילה בהכרח את מספר החוכרים אשר יבקשו להמתין ולא לשלם את דמי ההיוון (לגביהם המינהל לא יוכל להשתחרר מהפיקוח והניהול של קרקעותיהם).

למעשה, במצב שנוצר על פי ההחלטה הנוכחית, אין שום סיבה או טעם כלכלי לשלם את דמי ההיוון או להמשיך בתשלום דמי החכירה.

ההחלטה הנוכחית מאפשרת להקפיא את התשלומים ללא הגבלה כלשהי בסכום וכאמור ללא תשלום ריבית. בכך משנה החלטה זו את ההחלטה הקודמת בה הוגבל הסכום שניתן להקפיא ל- 15,000 ₪ בלבד. אומנם הרציונל שניתן לכך בדברי ההסבר להצעת ההחלטה הוא רצון לאפשר את ההטבה גם לחוכר המצוי במצוקה כלכלית. אולם בגרסה הזו גם מי שאינו במצוקה כלכלית יבחר וודאי לעכב את התשלום שכן, הוא מקבל הלוואה ללא ריבית לתקופה בלתי מוגבלת.


האגודה סבורה כי ההחלטה הנוכחית מחטיאה את מטרתה שכן, היא אינה מסיימת את הקשר בין המינהל לחוכר ומהווה תמריץ שלילי לניתוק הקשר עם המינהל ומשום כך, יש לבטלה.
בגיליון: חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) חוזר לסדר היום; מבצע דמי היוון במגזר העירוני; התקבלה החלטה: אפשרות ההמלצה של המגזר הכפרי בהרחבות תמוצמם; מדיניות חדשה יוצאת לדרך: עידוד בניית דירות להשכרה.


;