כתוצאה מפניית האגודה לצדק חלוקתי לרשות מקרקעי ישראל נמנע המשך יישומה השגוי של החלטה 1370 שבוטלה

חרף ביטול החלטה מס' 1370 שעניינה המשך הרפורמה במקרקעי ישראל, עיון באתר רשות מקרקעי ישראל מלמד כי לאחר ביטולה כאמור, התקבלו מספר החלטות המבקשות ליישם את החלטה 1370.


רקע: כזכור, בעקבות עתירת האגודה לצדק חלוקתי, בוטלה החלטה 1370 שעניינה המשך הרפורמה במקרקעי ישראל (ראו כאן גליון מיוחד בעניין). הרפורמה העניקה הטבות בלתי סבירות לאחת האוכלוסיות החזקות בישראל, וזאת נוסף על פגמים מהותיים שנפלו בהליך קבלת ההחלטה ובראשם - הצגת נתונים כלכליים שגויים בפני חברי המועצה, שלא אפשרו את ביסוס ההחלטה על תשתית עובדתית הולמת.

בהמשך לאמור החליטה מועצת מקרקעי ישראל, ביום 05.09.2016, לבטל את החלטה 1370 ולעצור את ההטבות העצומות שהוענקו לחוכרים במגזר העירוני (ראו: בג"ץ 6292/14 האגודה לצדק חלוקתי נ' מועצת מקרקעי ישראל).

נוכח ביטול ההחלטה, ברי כי אין עוד אפשרות לקבל החלטות הנהלה מכוח החלטה זו. אולם, בניגוד מוחלט להחלטת המועצה ולפסק דינו של בג"ץ, המשיכה לכאורה ועדת הפטור ברשות מקרקעי ישראל לפעול על פי החלטה 1370 וליישם את הרפורמה.

עיון באתר רשות מקרקעי ישראל מלמד כי לאחר ביטול הרפורמה, התקבלו מספר החלטות המבקשות ליישם את החלטה 1370. להלן כמה מהן:

החלטת ועדת הפטור 1901 מיום 11.12.16, המאשרת הקניית בעלות בסביון בתמורה, בהתאם להחלטה 1370, במקרקעין ששווים מוערך ב- 14,500,000 ₪

החלטת ועדת הפטור 1899 מיום 11.12.16, המאשרת הקניית בעלות בסביון בתמורה, בהתאם להחלטה 1370, במקרקעין ששווים מוערך ב- 19,621,000 ₪

בהתאם לכך, ביום 02.01.17 פנתה האגודה במכתב למחלקת הייעוץ המשפטי ברשות מקרקעי ישראל ולחברי ועדת הביקורת, במסגרתו קראה לרשות לבטל לאלתר את החלטות ועדת הפטור בהסתמך על החלטה 1370, אשר בוטלה. עוד צוין כי השתלשלות העניינים מעלה חשש להתנהלות בניגוד לדין ובניגוד לעקרונות הצדק החלוקתי, עליהם אמונה רשות מקרקעי ישראל. במכתב הוזכרו עסקאות נוספות בהם רשות מקרקעי ישראל פועלת באופן סותר להחלטתה, ובאופן הסותר את פסיקת בג"ץ. לבסוף, התבקשה רשות מקרקעי ישראל להפסיק ליישם את החלטה 1370, נוכח ביטולה.

בתאריך ה- 09.01.17 השיבה רשות מקרקעי ישראל למכתבה של האגודה לצדק חלוקתי. במכתב טענה רשות מקרקעי ישראל כי מאחר שהחלטה 1370 בוטלה, הרשות פועלת על פי ההחלטה הקודמת: החלטה 1185. לטענת הרשות, העסקאות אשר בוצעו בהתאם להחלטה 1370, אף על פי שבוטלה, הן טעות. בנוסף, הרשות הציגה את הטעות בפני הגורמים הרלוונטיים, ומנחה אותם לפעול על פי החלטה 1185. רשות מקרקעי ישראל הודיעה כי מאחר שהיא מחויבת לפסיקת בג"צ, היא פועלת על פי ההחלטה הקודמת (החלטה 1185) הלכה למעשה, וכי העסקאות שהוצגו בידי האגודה לצדק חלוקתי, הנן טעות של רשות מקרקעי ישראל.

מכיוון שההחלטות עדין מוצגות באתר כאילו הן מיושמות בהתאם להחלטה 1370 מתכוונתהאגודה לפנות שוב, על מנת לוודא שאכן ההחלטות אינן מיושמות בפועל, כפי שהצהירה הרשות.

;