עמדת האגודה לצדק חלוקתי לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 16.01.17, שלחה אגודה לצדק חלוקתי גם בשם פורום הקרקעות, את עיקרי עמדתה ליו"ר מועצת מקרקעי ישראל ושר האוצר, מר משה כחלון, ולחברי המועצה השונים.


לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 16.01.17, שלחה אגודה לצדק חלוקתי גם בשם פורום הקרקעות, את עיקרי עמדתה ליו"ר מועצת מקרקעי ישראל ושר האוצר, מר משה כחלון, ולחברי המועצה השונים.

בנייר העמדה התייחסה האגודה להצעות החלטה בעייתיות, המאיימות לפגוע פגיעה חמורה באינטרס הציבורי הרחב בכלל, ובעקרון הצדק החלוקתי בפרט.

כך לדוגמה, הצעת החלטה 676 העוסקת בהיתר בנייה ללא מכרז ליישובים חקלאיים, והצעת החלטה 673 העוסקת בהקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת.

האגודה לצדק חלוקתי ביקשה להסיר את הצעה 676 מסדר היום. מדובר על החלטה בעייתית המאפשרת לישוב חקלאי באופן עצמאי: לבנות בפטור ממכרז; לקבל הנחות משמעותיות; ולספסר בקרקעות, תוך הפעלת סינון כלפי המבקשים להתיישב בהרחבות.

ראשית, בהצעה 676 הוסרה המגבלה על המתיישב אשר קיבל נכס בפטור ממכרז, להעביר זכויות בחמש השנים לאחר הרכישה. מכאן שמועמד שקיבל פטור ממכרז ולא נקבע לו תשלום נוסף, זוכה בהטבה כלכלית בלתי סבירה. הרציונל של מועצת מקרקעי ישראל בנוגע להצעת ההחלטה, הוא כי הסרת המגבלה מהווה איחוד הוראות עם החלטה 657, אולם ההוראה אינה ברורה ופותחת פתח לפרשנויות שונות.

בנוסף, ההחלטה קובעת כי יוסר פיקוח של רשות קרקעי ישראל על הקבלן המבצע בנייה למגורים. הדבר יאפשר ספסור בקרקעות הציבוריות. בנוסף, מתן קרקעות בפטור מכרז לקבלן ועריכת ועדות קבלה מנוגדות לאינטרס הציבורי הרחב, ומאפשרות לשכבה החזקה בחברה להתעשר על חשבון הציבור הרחב.

בנוסף התייחסה האגודה להצעת החלטה 673, העוסקת באנרגיה סולארית. מפרוטוקול הדיון עולה חוסר השוויון המבני הקיים בין המגזרים השונים. זאת שכן המגזר החקלאי זוכה להסב קרקעות שהוענקו לו לשם החקלאות למען "גידולים של מתקנים סולאריים", המהווים הלכה למעשה מכונת מזומנים. ומנגד, המגזר העירוני מתמודד על הקרקעות במכרז. בנוסף, לא ברור האם נקבע תגמול הולם לקופה הציבורית? התגמול אמור להתבטא בחוות דעת כלכלית ומשפטית יחד. עם זאת, בישיבת המועצה לא הוצגה חוות הדעת באופן שקוף. מדברי היועץ המשפטי לרשות, עו"ד יעקב קווינט, עולה כי הייתה חוות דעת משפטית, אך זו לא הוצגה.

לטענת האגודה מדובר בהתנהלות בעייתית ולא שקופה של רמ"י. בהעדר תשתית עובדתית הולמת המוצגת גם למועצת מקרקעי ישראל וגם לציבור יש קושי לקבל החלטות, אשר השלכותיהן הן על הקופה הציבורית והן על אינטרס הציבור עלולות להתגלות כמרחיקות-לכת.

לבסוף נציין כי האופי הבעייתי של קבלת ההחלטות במועצת מקרקעי ישראל מתבטא גם במועד הפרסום. לדוגמה, החומרים עבור ישיבת המועצה שהתקיימה ביום 16.01.17 התפרסמו רק כ - 4 ימים קודם לכן, במקום לא גלוי באתר הרשות, ועל כן לא אפשרו שיתוף ציבור אמיתי ואפקטיבי.

;