פורום הקרקעות : "מתן זכויות ייזום בגין השבת קרקעות חקלאיות עומד בניגוד לפסיקת בג"ץ שיח חדש"

פורום הקרקעות לצדק חלוקתי פנה לשר האוצר וליועץ המשפטי לממשלה בעניין הסכמי הפדיון של קרקע חקלאית.


רקע -האגודה לצדק חלוקתי טענה בעבר (בפני מקבלי החלטות וועדת טרכטנברג), כי הפתרון למצוקת הקרקעות באזורי הביקוש מצוי בהשבת קרקעות חקלאיות שאינן מעובדות לחזקת המדינה ושינוי ייעודן (בכפוף למתן פיצוי חקלאי למחזיקי הקרקע החקלאית). לדברי האגודה לצדק חלוקתי, יש לפעול לתיקון העיוותים הקיימים בהקצאת משאבי הציבור – כקרקע חקלאית שאינה מעובדת – וזאת בכדי לפתור את מצוקת הדיור במדינת ישראל והידלדלות עתודות הקרקע הזמינות לבנייה. לעמדת האגודה שימוש בעתודות הקרקע החקלאית שאינן משמשות לייעודן במגזר החקלאי לצורך בנייה למגורים - בעיקר במושבים החקלאיים, ובפרט באזורי הביקוש - יכול להוות פתרון למצוקת הדיור הקיימת.ואכן לאחרונה הושגו הסכמי פדיון ראשונים של קרקע חקלאית בהתאם לחו"ק הותמ"ל ל-3,400 יחידות דיור בגוש דן- באור יהודה וקריית אונו. החוק מאפשר פדיון ופינוי קרקע חקלאית מהמחזיקים בה, לצורך שיווקה למגורים. במסגרת ההסכם ישולמו לחוכרים פיצויים בהיקף כ-30 מלש"ח וכן יקבלו החוכרים זכות לרכוש מגרשים לייזום.בעקבות כך, ביום 30.11.2016, שלח פורום הקרקעות לצדק חלוקתי (האגודה לצדק חלוקתי ועוד) מכתב לשר האוצר משה כחלון וליועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט. במכתב נטען כי מסירת הקרקעות לחקלאים לייזום הקרקע, היא הפסד כלכלי לקופת המדינה. הפורום בירך על היוזמה של הקצאת קרקעות במטרה לאפשר בינוי ולתת מענה למצוקת הדיור. עם זאת, הודגש כי ייעוד קרקעות חקלאיות לאזורי בניין יכול לספק מענה מסוים לבעיית הדיור, כל זמן שהוא נערך באופן שקול ומבוסס.ואולם, רשות מקרקעי ישראל מבקשת לתת זכויות ייזום לחקלאים המחזיקים בקרקעות. מתן זכויות ייזום כאמור עלול להוביל לפגיעה בקופת המדינה מכמה טעמים. האחד הוא שאין מכרז חופשי והאדמה ניתנת בסכומים סמליים לחוכרי האדמות. השני הוא שהפוטנציאל הכלכלי שעומד מאחורי קרקעות מסוג זה, עולה כדי סכומי עתק שלא ייכנסו לקופת המדינה, כתוצאה מזכויות ייזום. זאת ועוד, במכתב נטען כי הצעתה של הרשות אף עלולה לעמוד בסתירה לקביעות בית המשפט בבג"ץ "שיח חדש". באותו מקרה, דן בית המשפט בפרשה דומה, במסגרתה ניתנו זכויות ייזום באדמות חקלאיות על חשבון האינטרס הציבורי. בית המשפט קבע כי ענייננו בהחלטה בלתי סבירה באורח קיצוני שדינה בטלות, ולשיטת האגודה לצדק חלוקתי וחברי הפורום, עולה חשש כי ההצעה הנוכחית צועדת באותו התלם.נוכח האמור, האלטרנטיבה שהציגה האגודה לצדק חלוקתי במסגרת המכתב הייתה לתת פיצוי כספי לחקלאים במקום זכויות ייזום. הצעה זו מתיישבת עם בג"צ "שיח חדש", אשר קבע כי ההחלטה לתת זכויות ייזום בקרקעות לחוכרים במגזר החקלאי מהווה החלטה בלתי סבירה בעליל, הפוגעת בנורמות והעקרונות הדמוקרטיים בישראל.הבעייתיות של החלטות כאלה נעוצה בעובדה שלא נלקח בחשבון פוטנציאל הקרקע, ועל כן מתקבלות החלטות פזיזות בהן מועברת הקרקע לידיים פרטיות בסכומים זעומים. פוטנציאל הקרקע, במידה וינוצל, יכול להכניס הון לקופת המדינה – חלף מתן הטבה למגזר מצומצם בלבד בחברה. לעומת זאת, מתן פיצוי כספי לחקלאים חוכרי האדמות מהווה אלטרנטיבה שקופה ובהירה, שכן באמצעות חישוב שטח האדמה והפוטנציאל הממומש שלה, יינתן סכום כסף לחוכר בעבור הקרקע.בצד הדברים נציין כי אף במקרה זה, החלטת הרשות לא בוססה על חוות דעת כלכלית. מתן הטבה בלעדית כאמור, ששוויה אדיר, למגזר החקלאי בלבד עלולה לקפח אוכלוסיות חלשות התלויות בקופת המדינה, שתדולדל עוד כתוצאה ממתן זכויות הייזום לחקלאים.

לפרסום בנושא:

http://www.scooper.co.il/pr/1039781/

;