חוות דעת ומסמכים פנימיים מעלים תמונה קודרת בפרשת יכין חק"ל

מועצת מקרקעי ישראל העניקה הטבות ליכין חק"ל על יסוד הבטחה שספק אם ניתנה; חוות דעת פנימיות: ההבטחה חסרת תוקף משפטי. החלטת המועצה עלולה להוות בסיס לתביעות עתידיות של יכין חק"ל.


רקע:
בגיליונות קודמים דיווחנו על כשלים בהתנהלות מינהל מקרקעי ישראל בנושא יכין חק"ל ובפרט בכל הקשור בהחלטה 1046, אשר בצירוף החלטה 969 עשויות לאפשר לחברת יכין חק"ל ליהנות מהטבות כלכליות ניכרות כתוצאה משינוי יעוד של הקרקעות שברשותה (ראו גיליון 8). עוד הצביעה האגודה על כך שלמרות שבהחלטה 1046 נכללה קביעה כי תוקם ועדה ביקורת, ועדה זו טרם הוקמה עד היום (למעלה משנה לאחר שההחלטה נכנסה לתוקף)!

על פי פרסומים קודמים בעיתונות, הרקע לקבלת החלטה 1046 ולהטבות במסגרתה, היה קיומה של הבטחה שלטונית שניתנה בזמנו למר סמי שמעון, בטרם רכישת יכין חק"ל.

כחלק מטיפול האגודה בפרשייה זו, פנתה האגודה למינהל בדרישה לקבלת חוות הדעת המשפטיות ומסמכים פנימיים אחרים וכן פרוטוקול הישיבה במסגרתה התקבלה ההחלטה האמורה. המסמכים אלה הומצאו לידי האגודה לאחרונה.

עיון מעמיק במסמכים, אשר לא היו חשופים לציבור, מעלה תמונה קודרת של התנהלות המינהל ומועצת מקרקעי ישראל בפרשה זו.

ראשית, קיים ספק ניכר אם בכלל ניתנו הבטחות כלשהן והמועצה הייתה מודעת לכך טרם החלטתה.

כך למשל, בא כוחו של מר שמעון, עו"ד וייסגלס טען במכתב למינהל, כי הפגישה שבמהלכה ניתנו ההבטחות למר סמי שמעון נערכה בתאריך ינואר 1992 ורק על בסיס הבטחות אלה הסכים מר סמי שמעון לרכוש את מניות יכין חק"ל. ברם מהמסמכים עולה, כי מר סמי שמעון רכש את המניות ארבעה חודשים לפני ההבטחות הנטענות ולפיכך טענת ההסתמכות אין לה, לכאורה, על מה לסמוך.

דוגמא נוספת, היא מכתב הנחזה כחתום על ידי מנהל המינהל דאז, מר מיכאל ורדי, אשר במסגרתו מאשר כביכול מר ורדי חלק ההבטחות האמורות. מהחומר שהומצא לאגודה עולה כי מכתב זה:

- לא נכתב על נייר המכתבים של המינהל;
- אינו מצוי בתיק המינהל;
- מר ורדי ציין בשיחה עימו כי אינו זוכר את ההקשר שבו נכתב המכתב;
- מר ורדי ציין כי המכתב "נורא מפריע לו", ואין לו ספק כי לא הודפס ע"י המינהל.

שנית, אף אם ניתנו כביכול הבטחות כלשהן, הרי קיימת תמימות דעים (בחוות הדעת המשפטיות) כי ההבטחות אינן מחייבות מבחינה משפטית, בין היתר, משום שניתנו בחוסר סמכות.

לאור המידע האמור לעיל – אשר עמד כולו בפני המועצה - מתחדדת התמיהה, מדוע הוחלט להעניק הטבות על סמך ספק הבטחה (לשון המעטה) במקום להתמודד עם הטענה להבטחה שלטונית בערכאות משפטיות.

שלישית, משהוחלט להעניק הטבות, לפנים משורת הדין, מדוע לא נדרשה יכין חק"ל לוותר על טענות נוספות בגין ההבטחות השלטוניות הנטענות על ידיה? ראוי לציין כי במהלך הדיון במועצה הועלתה דרישה אלמנטארית זו על ידי חלק מחברי המועצה, ואולם יו"ר המועצה דאז מר אהוד אולמרט, התנגד להתניה זו. (ראו את פרוטוקול הישיבה).

יוצא איפוא כי ההחלטה עלולה להתפרש כהכרה של המועצה בקיומן של הבטחות מחייבות זאת בניגוד מפורש לחוות הדעת המשפטיות, ועשויה לשמש כלי בידי יכין חק"ל לקבלת ההטבות נוספות להן היא טוענת.עמדת האגודה
האגודה לצדק חלוקתי קוראת להקפאת החלטה 1046 וזאת עד שוועדת ביקורת אפקטיבית תבדוק את כל היבטי הפרשה והמעורבים בה ותפרסם את מסקנותיה.

כמו כן, ולאור העובדה שקיים חשש כבד העולה ממסמכים מטעם יכין חק"ל ובאי כוחה כי בכוונתה להמשיך ולדרוש הטבות נוספות בגין ה'הבטחות השלטוניות' הנטענות לרבות הארכה נוספת של תקופה החכירה, מתן זכות ייזום וכו'. האגודה סבורה, כי מוטב להתמודד בערכאות משפטיות עם טענות יכין חק"ל או לחלופין לקבל החלטה כוללת וסבירה מבחינה ציבורית בפרשה זו, אשר תמנע אפשרות לתביעות נוספות מטעם יכין חק"ל.


תמונה קודרת בפרשת יכין חק"ל בעקבות גילויים נוספים; רווחים שלא כדין לקיבוץ מפלסים מכוח החלטה 737; הטבות נוספות למיגזר החקלאי בגרסה החדשה של החלטה 979 ועוד...


;