פסק דין בעניין יכין חק"ל קובע כי לא תוכל להחזיק בקרקעות חקלאיות לאחר שינוי ייעודן

יכין חק"ל הגישה תביעה משפטית בטענה שהובטח לה שתוכל להחזיק בקרקעות חקלאיות לאחר שינוי ייעודן( ת"א 36934-12-09 שמעון, מ.עיזבון גל גוטזגן (המנוח) ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל). בתאריך 26 באפריל 2018 בית המשפט המחוזי בלוד נתן פסק דין מפי השופט אהרון מקובר בעניין.


מאז הקמתה של האגודה לצדק חלוקתי היא פועלת למען שמירת זכויות הציבור בקרקעות חקלאיות המוחזקות בידי חברות לעיבוד חקלאי כגון יכין חק"ל.

בתוך כך חשפה האגודה לצדק חלוקתי את הבעייתיות מאחורי התנהלות מנהל מקרקעי ישראל (בשמו אז) ואת ההטבות העולות מהחלטות המועצה השונות ושילובן יחד.

כמו כן, חשפה האגודה מסמכים פנימיים מטעם יכין חק"ל ובאי כוחה מהם עלה כי בכוונתה להמשיך ולדרוש הטבות נוספות בגין ה'הבטחות השלטוניות' הנטענות, לרבות הארכה נוספת של תקופה החכירה, מתן זכות ייזום וכו'. האגודה התריעה בפני גורמים בכירים ובאמצעי התקשורת כי מוטב למדינה להתמודד בערכאות משפטיות עם טענות יכין חק"ל או לחלופין לקבל החלטה כוללת וסבירה מבחינה ציבורית בפרשה זו, אשר תמנע אפשרות לתביעות נוספות מטעם יכין חק"ל. במקביל ניהלה האגודה קמפיין ציבורי לחשיפת המידע והעלאת המודעות בנושא זה.

ראו לדוגמה כתבה בהארץ בעניין.

ואכן כפי שצפתה האגודה הגישה יכין חק"ל תביעה משפטית בטענה שהובטח לה שתוכל להחזיק בקרקעות חקלאיות לאחר שינוי ייעודן( ת"א 36934-12-09 שמעון, מ.עיזבון גל גוטזגן (המנוח) ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל).

בתאריך 26 באפריל 2018 בית המשפט המחוזי בלוד נתן פסק דין מפי השופט אהרון מקובר ובו נקבע כי מדובר בהבטחות חסרות תוקף וכי יכין חק"ל לא תוכל להחזיק בקרקעות חקלאיות שמשנות ייעודן. האגודה לצדק חלוקתי מברכת על פסק הדין שעומד בקנה אחד עם האינטרס הציבורי הרחב.

ראו גיליונות קודמים:

חשיפה: כך בוטלה החובה האוטומטית של יכין חק"ל להשיב את הקרקע החקלאית, כאשר זו משנה את ייעודה.

החלטת מועצה חדשה מעניקה הטבה נוספת לחברת יכין חק"ל

חוות דעת ומסמכים פנימיים מעלים תמונה קודרת בפרשת יכין חק"ל

הטבה כלכלית ניכרת ליכין חק"ל ב"אותיות הקטנות"

פסק הדין בתמצית:

בשנות ה-50 וה- 60 נחתמו כ-80 חוזי חכירה בין מדינת ישראל לבין יכין חק"ל. החוזים אינם אחידים בתנאים ובנוסח, לרבות התנאים בעניין חידוש חוזי החכירה לשנים נוספות, דמי החכירה והחזרת הקרקע לידי המדינה במקרה של שינוי ייעוד.

יכין חק"ל הגישה תביעה להצהרה על תוקפן של הבטחות שלטוניות שניתנו על ידי שר בישראל. לפיהן הוארכו חוזי החכירה של קבוצת יכין חק"ל למשך 49 שנים באותם התנאים.

התובעים טענו כי אחרי שקבוצת יכין חק"ל נקלעה למשבר כלכלי קשה, מר סמי שמעון ז"ל (להלן: "הרוכש") הציב שני תנאים לרכישה" שכל חוזי קבוצת יכין חק"ל יוותרו כפי שהם ללא שינוי בתנאיהם גם בתקופת החכירה השנייה, ושכל מועדי הסיום של החוזים יאוחד". לטענת התובעים בהסתמך על הסכמת המנהל לתנאים הנ"ל נרכשה קבוצת יכין חק"ל ע"י סמי שמעון. ההתחייבות שניתנו על ידי שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת יש מקרקעי ישראל דאז אריק שרון ז"ל הן בגדר הבטחה שלטונית ויש לקיימן. לפיהן נתנה המדינה אפשרות לקבוצת יכין חק"ל להארכה החכירה לתקופת נוספת של 49 שנים בנוסף לתקופת החכירה הראשונה, באותם תנאים, תקפות ומחויבות. עוד נטען כי "גם אם נפל פגם בהתחייבות בהיעדר אישור מועצת מקרקעי ישראל, יש לקיים את ההתחייבות, הן לאור נסיבות העניין, הן משיקולי צדק, לאור דוקטרינת ההשתק, הבטלות היחסית והסמכות הנחזית.".

מנגד המדינה טענה כי הקרקעות של המדינה הינם נכס יקר, על המנהל מוטלת חובה לפעול בהתאם לאינטרס הציבורי ולעמוד בעקרונות הצדק והשוויון. ההבטחה איננה עומדת בגדר הבטחה שלטונית מדובר בהבטחה בעל פה ללא תוקף משפטי מחייב. השר ומנהל המנהל מהווה חריגה מסמכות חוסר סמכות בשל אי קבלת אישור מועצת מקרקעי ישראל. עוד נטען כי התובעים פעלו בחוסר תום לב בהיותם ידעו שהמנהל מסרב להארכת החוזים. לטענת המדינה שינוי ייעוד הקרקע מהווה הפרת חוזה ודין החוזה להתבטל.

"בית המשפט המחוזי דחה את תביעת יכין חק"ל ופסק:

בענייננו, נמצא שניתנה לתובע הבטחה על ידי שר בישראל, אך ההבטחה אינה עומדת באף אחד מהפרמטרים הנדרשים על פי הפסיקה לצורך היותה הבטחה שלטונית מחייבת ¬– היא נעדרת מסוימות וניתנה ללא הכרת החומר במלואו, ללא כוונה לתת לה תוקף משפטי מחייב, ללא סמכות ובניגוד להחלטת מועצת מקרקעי ישראל. גם אם היה מדובר בהבטחה שלטונית להאריך את חוזי החכירה באותם תנאים, בנסיבות שבפנינו קיים צידוק חוקי שלא לאכוף הבטחה זו, נוכח האינטרס הציבורי שבמתן אפשרות למדינה להשתחרר מההבטחה השוללת ממנה את האפשרות להוסיף לחוזי החכירה סעיף שינוי ייעוד בעת חידושם."

האגודה לצדק חלוקתי מברכת על הפסיקה החשובה שעומדת בקנה אחד עם האינטרס הציבורי הרחב ותמשיך לעקוב אחר הנעשה בקרקעות אלה.

;